Sesja nr I

UCHWAŁA Nr I/12/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji Rady

UCHWAŁA Nr I/12/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 grudnia 2002r.
 

w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji Rady

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591, zm. w 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558/ i w związku z § 22 ust. 3 Statutu Gminy Gryfino stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino / Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. nr 44, poz. 951/ Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1 Do składu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej powołuje się:

  • Józef Gutkowski
  • Czeslaw Kapusta
  • Zenon Trzepacz
  • Maciej Szabałkin
  • Janusz Skrzypiński
  • Krystyna Gazdecka

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan