Sesja nr I

UCHWAŁA Nr I/3/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady

UCHWAŁA Nr  I/3/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z  dnia  19  listopada  2002r.
 

w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Rady

Na  podstawie  art. 19  ust. 1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie gminnym /jednolity  tekst  z  2001r.  Dz.U. Nr 142  poz.1591,  zm. w  2002 r. Dz.U. Nr  23 poz. 220,  Nr  62  poz.558/  w  związku  z  §  10  ust. 2  Statutu  Gminy  Gryfino  stanowiącym  załącznik  do  uchwały  nr XIV/196/99  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  30  grudnia  1999 r. w  sprawie  przyjęcia  Statutu  Gminy  Gryfino /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z  2002 r. nr  44,  poz. 951/ Rada  Miejska  w  Gryfinie

§ 1  W  przeprowadzonym  głosowaniu  tajnym  Przewodniczącym  Rady  Miejskiej  wybiera radnego  Jana  Ragana.

§ 2  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY OBRAD

Antoni Rak