Sesja nr I

UCHWAŁA Nr I/15/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXII/289/2000 z dnia 21 września w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu radnych w podróży służbowej

UCHWAŁA Nr I/15/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 grudnia 2002 r.


w sprawie zmian w uchwale nr XXII/289/2000 z dnia 21 września w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu radnych w podróży służbowej

Na podstawie art.25 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. Nr 142, poz.1591  zm. w 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984/ oraz § 2 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy / Dz.U. Nr 66, poz.800/ Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/289/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2002 r. w sprawie określenia zwrotu kosztów przejazdu radnych w podróży służbowej § 2 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się wiceprzewodniczących Rady : p.Zenona Trzepacza i p.Macieja Szabałkina do wykonywania czynności związanych ze zleceniem i rozliczaniem podróży służbowych przewodniczącego Rady.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan