Sesja nr I

UCHWAŁA Nr I/4/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady

UCHWAŁA  Nr I/4/02
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z  dnia  3  grudnia  2002r. w 


sprawie  wyboru  wiceprzewodniczących  Rady

Na  podstawie  art. 19  ust. 1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie gminnym /jednolity  tekst  z  2001r.  Dz.U. Nr 142  poz.1591,  zm. w  2002 r. Dz.U. Nr  23 poz. 220,  Nr 62  poz.558/ i  w  związku  z  §  10  ust. 2  Statutu  Gminy  Gryfino  stanowiącym  załącznik  do  uchwały  nr XIV/196/99  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia 30  grudnia  1999r. w  sprawie  przyjęcia  Statutu  Gminy  Gryfino /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z  2002 r. nr 44, poz. 951/  Rada  Miejska  w  Gryfinie

§ 1 W  przeprowadzonym  głosowaniu  tajnym wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej wybiera radnych:

  • Zenona  Trzepacza
  • Macieja  Szabałkina

§ 2  Uchwała wchodzi  w  życie  z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan