Sesja nr I

UCHWAŁA Nr I/2/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

UCHWAŁA Nr I/2/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z  dnia  19  listopada  2002r.
 

 w  sprawie  stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  radnego

Na  podstawie  art. 190  ust. 1 pkt. 2  oraz  ust. 2  i  4  ustawy  z  dnia  16  lipca  1998r. Ordynacja  wyborcza  do  rad  gmin,  rad  powiatów  i  sejmików  województw. / Dz. U. Nr  95,  poz.  602 ;  zm. Dz. U  z  1998r. Nr 160  poz. 1060;  z  2001r. Nr  45  poz. 497, Nr  89  poz. 971;  z  2002r. Nr  23  poz.  220, Nr  68  poz. 632,  Nr  113  poz.984 /, Rada  Miejska  w  Gryfinie  uchwala  co  następuje:

§ 1 Stwierdza  się  wygaśnięcie  mandatu  radnego  Marka  Wosia do  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  w  okręgu  wyborczym  nr   1  z  listy  nr   12   wskutek  pisemnego  zrzeczenia  się  mandatu.

§ 2  Zobowiązuje  się  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gryfino  do  przekazania  niniejszej  uchwały  zainteresowanemu , Wojewodzie  Zachodniopomorskiemu  oraz  Wojewódzkiemu  Komisarzowi  Wyborczemu  w  Szczecinie.

§ 3  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY OBRAD

Antoni Rak