Sesja nr I

UCHWAŁA NR I/13/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR I/13/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 grudnia 2002 r.


 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Gryfino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984/ Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino odwołuje się z dniem 3 grudnia 2002 r. Ewę De La Torre ze stanowiska Sekretarza Gminy Gryfino.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie 

Wnioskuję o odwołanie p. Ewy De La Torre ze stanowiska Sekretarza Miasta i Gminy Gryfino w związku z powierzeniem jej w dniu 18 listopada 2002 r. funkcji Starosty Gryfińskiego. 
Pani Ewa De La Torre wystąpiła do mnie z wnioskiem o odwołanie z zajmowanego stanowiska.
W załączeniu kopia pisma p. Ewy De La Torre o odwołanie ze stanowiska Sekretarza Miasta i Gminy Gryfino.