Sesja nr I

UCHWAŁA Nr I/9/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji Rady

UCHWAŁA Nr I/9/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 3 grudnia 2002r.

 w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji Rady

Na podstawie art. 21  ust. l ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r.  Dz.U. Nr 142 póz. 1591, zm. w 2002 r. Dz. U. Nr 23 póz. 220,  Nr 62 póz.5587     w związku z § 22 ust. 3  Statutu Gminy Gryfino stanowiącym załącznik do uchwały nrXIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia  1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino / Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. nr 44, póz. 951/ Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1  Do składu Komisji Rewizyjnej powołuje się:

  • Józef Gutkowski
  • Czesław Kapusta
  • Jan Bielecki
  • Janusz Skrzy piński
§  2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan