Sesja nr I

UCHWAŁA Nr I/14/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

UCHWAŁA Nr I/14/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 grudnia 2002 r.
 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984/  oraz art.4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 1990 r. Nr 21, poz.124 zm. z 1990 r. Nr 43, poz.253, z 1994 r.  Nr 98, poz.471, z 1997 r. Nr 9, poz.43, z 1999 r. Nr 28, poz.153 , z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 26, poz.306, z 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 89, poz.971/ Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w następującej wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze wg XXI kategorii zaszeregowania w wysokości 4.200,00 zł / słownie: cztery tysiące dwieście złotych/,

  2. dodatek funkcyjny według stawki 9, tj.250% najniższego wynagrodzenia zasadniczego według kategorii zaszeregowania określonej w tabeli miesięcznej stawek wynagradzania,

  3. dodatek specjalny w wysokości 40% naliczany od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie na okres do 18 listopada 2003 r.

  4. dodatek za wysługę lat według zasad określonych w § 10 ust.1 cytowanego wyżej rozporządzenia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 19 listopada 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE

Wybrany w wyborach bezpośrednich Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat na sesji w dniu 19 listopada 2002 r. złożył ślubowanie wobec Rady.
Zgodnie z art.29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia ślubowania wobec rady gminy.
Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi /Dz.U. Nr 26,poz.306/ w art.19 pkt.b ustala maksymalne miesięczne wynagrodzenie / tj. wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkami za wieloletnią pracę, dodatkiem funkcyjnym i dodatkiem specjalnym/ - członka jednostki samorządu terytorialnego na poziomie siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowej, tj. maksymalnie 7 x 1.603,56 zł / tj. 11.224,92 zł zł/
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia ustaliła zasady wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne dla pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich / Dz.U. Nr 61, poz.707 z 2000 r./.
W myśl tego rozporządzenia składnikiem wynagrodzenia burmistrza jest dodatek specjalny.
Dodatek specjalny przyznawany jest z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności, a także ze względu na zakres wykonywanych zadań i charakter pracy.
Dodatek przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż rok.
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przyjęty uchwała nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w § 6 pkt. 3 stanowi, że Burmistrz  kieruje Urzędem przy pomocy dwóch zastępców.
Jednak w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie od początku bieżącej kadencji będzie powołany tylko jeden zastępca burmistrza. Zadania przewidziane Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie dla drugiego zastępcy burmistrza będzie realizował obecny Burmistrz p.Henryk Piłat.
Proponowane w projekcie uchwały wynagrodzenie Burmistrza to kwota 9.205 zł.
Wg stawki kwoty bazowej maksymalne wynagrodzenia burmistrza nie może przekroczyć kwoty 11.224,92 zł.
Stawka kwoty bazowej do określenia w roku 2002 maksymalnej kwoty wynagrodzenia dla osób zajmujących kierownicze stanowiska ogłoszona jest w ustawie budżetowej na rok 2002.
Podjęcie uchwały nie powoduje wzrostu wynagrodzenia na stanowisku burmistrza oraz nie rodzi skutków finansowych w postaci zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w budżecie gminy na 2002 r. a wręcz przeciwnie, w związku z likwidacją etatu drugiego zastępcy burmistrza zmniejszą się wydatki na płace w budżecie gminy.