Sesja nr VII

UCHWAŁA NR VII/74/07 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STARE BRYNKI – CZEPINO” w rejonie miejscowości Stare Brynki

UCHWAŁA NR VII/74/07
RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE
z dnia 26 kwietnia 2007 r.


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STARE BRYNKI – CZEPINO” w rejonie miejscowości Stare Brynki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635), uchwala się co następuje:

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STARE BRYNKI – CZEPINO” w rejonie miejscowości Stare Brynki

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ww. terenu następuje w konsekwencji realizacji uchwały Nr XLII/542/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2005 r.  Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej i zieleni urządzonej oraz na cele komunikacji i infrastruktury technicznej.
Opracowanie miejscowego planu jest zgodne z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino" zatwierdzonym uchwałą Nr XLIV/529/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. i zmienionym uchwałami: Nr XLVII/594/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. i Nr XXXIV/449/05 z dnia 31 marca 2005r.
Na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag.

OPIS SPRAWY

Opracowany plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmuje część terenów położonych w obrębach Stare Brynki, Daleszewo i Czepino w gminie Gryfino. Obszar ten dotyczy terenów położonych na północ od Gryfina i na zachód od miejscowości Stare Brynki, ograniczonych od północy i północnego zachodu terenami leśnymi.  W granicach obszaru objętego planem dotychczas zostały uchwalone dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Pierwszy z planów został uchwalony w dniu 10 grudnia 2001 r. uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXVII/507/01 i obejmuje obszar o powierzchni 3,14 ha. Tereny objęte tym planem przeznaczone są na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą infrastrukturą.
Drugi z planów został uchwalony w dniu 28 sierpnia 2003 r. uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XI/162/03 i obejmuje obszar o powierzchni 17,648 ha. Tereny objęte tym planem przeznaczone są na cele zabudowy produkcyjno-składowej z niewielkim udziałem zabudowy usługowej i mieszkaniowej. Od wielu lat, obszar przedmiotowego planu sukcesywnie traci swoje walory zwartego areału produkcji rolnej. Tereny od dawna nie są użytkowane rolniczo i nie przynoszą jakichkolwiek pożytków w tym zakresie. Trwa stały napór inwestorów na stanowienie przez gminę prawa miejscowego w zakresie planowania przestrzennego, umożliwiającego wykorzystanie nabytych nieruchomości na cele inwestycyjne.  Rozstrzygnięcia przestrzenne ujęte w sporządzonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględniają ww. oczekiwania.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala funkcje i wymagania dla poszczególnych terenów elementarnych. Prawie 90% obszaru proponowanego w planie do zabudowy przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Pozostałe tereny przewidziane są dla lokalizacji obiektów usługowych oraz obiektów związanych z przewidywana infrastrukturą techniczną.
Okolicznością sprzyjającą opracowaniu dla przedmiotowego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest realna możliwość uzbrojenia tego terenu w podstawowe media oraz poprawa jego obsługi komunikacyjnej za sprawą budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 31, powiązanego z istniejącym i modernizowanym układem komunikacyjnym.
W odniesieniu do gruntów ornych plan nie wprowadza zmian sposobu wykorzystywania pozostawiając te tereny w stanie dotychczasowym.
W świetle powyższego Rada Miejska uznała, że uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu gminy jest uzasadnione.

Sporządziła:
Barbara Szczepaniak