Sesja nr X

UCHWAŁA NR X/94/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR X/94/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 czerwca 2007r.


w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2708; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601) - uchwala się co następuje:

§ 1 . Wyraża się zgodę na udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1a i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywanych przez najemców przy jednorazowej wpłacie całej ceny sprzedaży, zarówno gdy lokal sprzedawany jest wraz z udziałem w prawie własności gruntu, jak i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

§ 2. Bonifikata dotyczy nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, które dotychczas zostały przeznaczone do sprzedaży uchwałami Rady Miasta i Gminy Gryfino oraz uchwałami  Rady Miejskiej, o numerach:

 • X III/75/91 z dn. 2.03.1991r.
 • XXIV/170/92 z dn. 27.02.1992r.
 • XXXII/239/92 z dn. 26.11.1992r.
 • XXXIII/258/93 z dn. 5.01.1993r.
 • XLII/333/93 z dn. 29.12.1993r.
 • III/19/98 z dn. 3.12.1998r.
 • VIII/101/99 z dn. 29.04.1999r.
 • XI/157/99 z dn. 23.09.1999r.
 • XI/158/99 z dn. 23.09.1999r.
 • XVI/223/2000 z dn. 2.03.2000r.
 • XXXVI/477/01 z dn. 15.11.2001r.
 • XL/529/02 z dn. 1.02.2002r.
 • XL/530/02 z dn. 1.02.2002r.
 • VII/93/03 z dn. 24.04.2003r.
 • XXI/290/04 z dn.29.04.2004r.
 • XLVI/583/05 z dn. 30.12.2005r.
 • VII/70/07 z dn. 26.04.2007r.

wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Tracą moc uchwały:

 • Nr XXVIII/391/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino,
 • Nr XXIX/413/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/391/04 z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino,
 • § 2 uchwały Nr XLVI/583/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, gminnych lokali mieszkalnych,
 • § 2 uchwały Nr VII/70/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2007r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Pniewie przy ul. Gryfińskiej nr 8 – dz.nr 361/2.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Gryfinie o numerach: XXVIII/391/04 z dnia 25 listopada 2004r oraz XXIX/413/04 z dnia 30 grudnia 2004r. od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, nabywanych przez najemców przy jednorazowej wpłacie całej ceny, przysługują poniższe bonifikaty:

 • 90% przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy danym budynku,
 • 80%, jeżeli lokal jest sprzedawany wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu,
 • 70%, jeżeli lokal jest sprzedawany wraz z udziałem w prawie własności gruntu,
 • 5% dodatkowej bonifikaty przy sprzedaży lokali na rzecz kombatantów lub wdów-wdowców po kombatantach.

Średnia cena m2 lokalu mieszkalnego w 2006r. wynosiła – 1.540,- zł.

Od m-ca stycznia 2007r. do chwili obecnej średnia cena m2 wynosi – 1.860 zł.

Przykładowa cena sprzedaży lokalu o powierzchni 60 m2 wg ceny z 2006r wynosiła:

 • z 80% bonifikatą - 18.480,- zł
 • z 70% bonifikatą – 27.720,- zł.

Wg cen z 2007r. cena sprzedaży tego samego lokalu z proponowaną 90% bonifikatą wynosi 11.160,- zł.

Wprowadzenie nowej bonifikaty przy wzroście ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, wpłynie na korzystniejsze niż dotychczas warunki wykupu lokali mieszkalnych przez najemców.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec

 

Załącznik
do uchwały Nr X/94/07
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 28 czerwca 2007r.

 

W Y K A Z

budynków gminnych, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone
do sprzedaży, położone na terenie miasta i gminy Gryfino.

Lp.  Położenie budynku – ulica Numer budynku

MIASTO GRYFINO

1.  Adama Asnyka 9-15
2. Bolesława Chrobrego 2
3. Bolesława Chrobrego 8-14
4. Bolesława Chrobrego 16-18
5. Bolesława Chrobrego 20-28
6. Łużycka 2-4
7. Łużycka 16-18
8. Łużycka 24
9. Łużycka 27-29
10. Łużycka 61
11. Łużycka 140
12. Garbarska 4
13. Grunwaldzka 10
14. Grunwaldzka 12
15. Grunwaldzka 14
16. Grunwaldzka 16-26
17. Zygmunta Krasińskiego 85-95
18. Bolesława Krzywoustego 1-3
19. 1 Maja 12-12a
20. 1 Maja 13-13a
21. 1 Maja 14-14a
22. 1 Maja 15-15a
23 1 Maja 19-22
24. Mieszka I 23, 25, 25a
25. Mieszka I 27
26 Niepodległości 2
27 Niepodległości 4-6
28. Niepodległości 8-10
29. Niepodległości 12-14
30. Niepodległości 19-21
31 Niepodległości 23-25
32. Niepodległości 27-29
33. Niepodległości 31-33
34. Niepodległości 35-37
35. Szczecińska 1
36. Szczecińska 3
37. Szczecińska 15
38. Szczecińska 41
39. Szczecińska 52
40. Flisacza 2
41. Flisacza 37
42. Flisacza 39-41
43. Flisacza 43
44 Fabryczna 22
45. Fabryczna 24
46. Kościelna 25
47. Kwiatowa 1, 1a, 1b
48. Tadeusza Kościuszki 11
49. Tadeusza Kościuszki 12
50. Pomorska 38
51. Pomorska 39
52. Piastów 11
53 Piastów 13
54. Piastów 15
55. Juliusza Słowackiego 1
56. Sprzymierzonych 7-9
57. Sprzymierzonych 11
58. Wojska Polskiego 10
59. Zielna 6 A
60. Zielna 6-8

GMINA GRYFINO

61. Chlebowo 11
62. Daleszewo, ul. Gryfińska 19
63. Daleszewo, ul. Gryfińska 97
64. Gardno, ul. Niepodległości 2
65. Nowe Czarnowo 57
66. Nowe Czarnowo 59-79
67. Pniewo, ul. Gryfińska 20
68. Pniewo, ul. Gryfińska 22
69. Pniewo, ul. Gryfińska 26 A
70. Pniewo, ul. Gryfińska 8
71. Sobieradz 2
72. Wełtyń, ul. Kościelna 6
73 Żabnica, ul. Zielna 5
74. Żabnica, ul. Szkolna 16