Sesja nr XI

UCHWAŁA NR XI/111/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XI/111/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lipca 2007 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. 48, poz. 327) oraz art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2708; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468) - uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/94/07 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino - § 1 otrzymuje brzmienie:

  • § 1.1. Wyraża się zgodę na udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, ustalonych zgodnie z art. 67 ust.1a i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywanych przez najemców przy jednorazowej wpłacie całej ceny sprzedaży, zarówno gdy lokal sprzedawany jest wraz z udziałem w prawie własności gruntu, jak i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

    2. Bonifikata, o której mowa w ust.1 ulega zmniejszeniu o koszt wymiany stolarki okiennej w sprzedawanym lokalu , dokonanej przez Gminę po dacie 1 lipca 2007.

§ 2. W wykazie budynków gminnych, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, położone na terenie miasta i gminy Gryfino, stanowiącym załącznik do uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007r. skreśla się w poz. Lp. nr 67 – o treści „Pniewo, ul. Gryfińska 20 „ i nr 69 – o treści „Pniewo, ul. Gryfińska 26A”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Uchwałą Nr X/94/07 dnia 28 czerwca 2007r. Rada Miejska w Gryfinie udzieliła 90% bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, nabywanych przez najemców przy jednorazowej wpłacie całej ceny sprzedaży.
Zgodnie z art. 67 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, cena lokalu obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udział w nieruchomości wspólnej.
Na etapie planowania budżetu dokonuje się typowania budynków, w których przeprowadzana będzie termomodernizacja - docieplenie budynków, pod kątem jednoczesnego uwzględnienia wymiany stolarki okiennej. Na podstawie tak przyjętych założeń, opracowuje się dokumentację wymiany stolarki okiennej wraz z kosztorysami inwestorskimi. Wymiana stolarki okiennej wpływa na modernizację lokalu i podnosi jego atrakcyjność.W związku z tym, że Gmina ponosi całkowity koszt wymiany stolarki okiennej, zasadnym jest pomniejszenie bonifikaty obowiązującej przy sprzedaży lokali.

Przykładowa cena sprzedaży lokalu z pomniejszoną bonifikatą, w którym została dokonana przez Gminę wymiana stolarki okiennej:

  • cena rynkowa lokalu - 80.000,- zł
  • 90% bonifikata stanowi kwotę - 72.000,- zł
  • koszt wymiany stolarki okiennej - 10.000,- zł

Pomniejszenie bonifikaty o koszt wymiany stolarki okiennej 72.000,- zł – 10.000,- zł = 62.000,- zł

Cena sprzedaży lokalu po pomniejszeniu bonifikaty - 18.000,- zł ( 80.000,- zł – 62.000,- zł )

Zasadnym jest również wykreślenie wpisanych do wykazu budynków, stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28.06.2007r budynków, położonych w Pniewie przy ul. Gryfińskiej 20 i 26A – poz. 67 i 69, ponieważ budynki te już zostały sprzedane na rzecz najemców i nie stanowią własności Gminy.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec