Sesja nr XI

UCHWAŁA NR XI/110/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/693/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2006r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino

    

UCHWAŁA NR XI/110/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lipca 2007 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/693/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2006r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 48, poz. 327) oraz art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, Nr 88, poz. 587; z 2007r. Dz. U. Nr 82, poz. 560) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następującej zmiany w uchwale Nr LVII/693/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2006r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino:

  1. Załącznikowi nr 1 do uchwały nadaje się kształt określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Załącznikowi nr 3 do uchwały nadaje się kształt określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała przygotowana została w związku ze staraniami się Gminy Gryfino o utworzenie Regionalnego Parku Przemysłowego Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenach planowanych pod funkcje produkcyjno usługowe w rejonie miejscowości Gardno. Do WPI obowiązującego na lata 2007 – 2011 dodaje się program o symbolu RPP i nazwie: uzbrojenie terenów przemysłowych w rejonie m. Gardno.

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski