Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/139/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino

UCHWAŁA NR XVI/139/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 ze zmianami w roku 2005: Dz.U. Nr 143 poz. 1199, w roku 2006: Dz.U. Nr 220. poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 roku (M.P. Nr 47 poz. 557) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 roku (M.P. Nr 76 poz. 813)  uchwala się, co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr XXVII/372/04 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 poz. 1565 wraz ze zmianą opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 roku Nr 93 poz. 1899) wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 1 ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:
    „a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 400 zł”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

Projekt zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino wynika z nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2006 roku zmieniającej ustawę o podatkach i opłatach lokalnych określił, iż opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Powyższa zmiana wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.  Konieczne staje się zatem podjęcie uchwały, która dostosuje przepisy prawa miejscowego w tym zakresie.
Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od środków transportowych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony spowoduje zmniejszenie dochodów Gminy Gryfino o 44.000 zł, gdyż w Gminie Gryfino zarejestrowanych jest 110 takich pojazdów.

Sporządził:
Krystian Kosiński