Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/146/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/110/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XVI/146/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XI/110/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 48, poz. 327, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały Nr XI/110/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino w ten sposób, że załącznikowi Nr 2 do uchwały nadaje się brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

W związku z podjęciem przez Gminą Gryfino działań zmierzających do opracowania nowej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino w bieżącym roku postanowiono przystąpić do cząstkowej aktualizacji WPI na rok 2008. W nowej strategii zostaną określone nowe plany strategiczne i operacyjne, a z nich wynikać będą zadania realizacyjne na następne lata. Na skutek opracowania i zatwierdzenia przez Radę Miejską w Gryfinie nowej strategii możliwym będzie określenie priorytetów rozwojowych, które są podstawą do kwalifikowania zadań do WPI i tworzenia list rankingowych zadań inwestycyjnych. W związku z powyższym w chwili obecnej zasadnym staje się korekta WPI obecnie obowiązującego pod kątem urealnienia przyjętych kwot realizacji poszczególnych zadań (wynikających z opracowanych dokumentacji i wykonanych kosztorysów ofertowych) oraz zapewnienia montażu finansowego dla tych zadań w roku 2008 zgodnie z opracowanym projektem budżetu na 2008 rok. Pełna aktualizacja WPI zostanie przygotowana po opracowaniu i uchwaleniu nowej strategii, tak by być dokumentem w pełni kompatybilnym z przyjętymi działaniami w strategii. Przyjęcie nowej strategii planowane jest na I kwartał 2008.

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski