Uchwały Nr XLVI/573/05

Uchwały Nr XLVI/573/05

UCHWAŁA  NR XLVI/573/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2006 rok.


Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz, 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441/ uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć na 2006 rok plany pracy Komisji:

 1. Rewizyjnej - załącznik nr 1,
 2. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej - załącznik nr 2,
 3. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - załącznik nr 3,
 4. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony  Środowiska - załącznik nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

 

 

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/573/05
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2005r.

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Gryfinie na 2006 r.

Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności komisji za 2005 r.
 2. Kontrola realizacji inwestycji gminnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

Luty

 1. Ocena gospodarki finansowej Gminy za 2005 r. obejmująca kontrolę działalności w 2005 r. Burmistrza w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z tytułu uczestnictwa w Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

Marzec

 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy Gryfino za 2005 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez  radnych i obywateli.

Kwiecień

 1. Kontrola realizacji inwestycji gminnych.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

Maj

 1. Analiza wykonania budżetu za I kwartał 2006 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Ocena schematu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Gryfino - badanie wzrostu zatrudnienia w kontekście oceny konieczności zwiększenia ilości etatów.
 4. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

Czerwiec

 1. Ocena funkcjonowania jednostek Gminy w zakresie oświaty, kultury, opieki społecznej i sportu.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

Lipiec - Sierpień

 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.
 2. Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2006/2007.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

Wrzesień

 1. Kontrola realizacji zadań gminy w zakresie utrzymania poprawnego stanu dróg, porządku i bezpieczeństwa.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

Październik

 1. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2006 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

Listopad

 1. Ocena projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane  przez radnych i obywateli.

Grudzień

 1. Przygotowanie propozycji do planu pracy komisji i rady na 2007 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez  radnych i obywateli.

 

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Sawaryn

 

 

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/573/05
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2005r.

PLAN PRACY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności
Gospodarczej na 2006 rok

Styczeń

 1. Ocena realizacji planu pracy komisji za 2005 r.
 2. Zapoznanie się z informacją na temat działalności spółek rolnych na terenie Gminy Gryfino po wejściu Polski do Unii Europejskiej  (realizacja dopłat do rolnictwa).
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Luty

 1. Zapoznanie się informacją przedstawicieli ZEDO - S.A. oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na temat podjętych działań proekologicznych w Elektrowni Dolna Odra i ich wpływ na wysokość opłat na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2005 i 2006.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Marzec

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r. oraz realizacji planu przychodów  i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Kwiecień

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem ekonomiczno - finansowym za 2005 r. oraz bieżącą  sytuacją ekonomiczną Centrum Wodnego "Laguna".
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Maj

 1. Wysłuchanie informacji Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami o podejmowanych działaniach w celu utworzenia parku  przemysłowego dla potencjalnych kandydatów (inwestorów) na terenie gminy (numery działek gruntowych, obiekty budowlane, dostęp do mediów technicznych, położenie itp.).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Czerwiec

 1. Informacja Zarządu Spółki PUK o wynikach ekonomiczno -finansowych za 2005 r. oraz  bieżąca sytuacja spółki.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Lipiec

 1. Informacja Zarządów spółek GTBS i PEC o sytuacji ekonomiczno - finansowej w oparciu o sprawozdania finansowe za 2005 r. oraz bieżąca sytuacja gospodarcza spółek.
 2. Informacja Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki  Nieruchomościami na temat przygotowania do "Żniw 2006' i skupu płodów rolnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Sierpień

 1. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Dyrektora Zakładu  Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół na temat realizacji budżetu za I półrocze 2006 r. w działach 801, 854, 921 i 926.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Wrzesień

 1. Dyskusja na temat stref podatkowych oraz wielkości podatków i opłat lokalnych na  2007 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Październik

 1. Analiza projektów uchwał podatkowych i opłat lokalnych na 2007 r.
 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za III kwartały 2006 r. i zadań  wynikających z WPI.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Listopad

 1. Wstępna analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 r. oraz planu przychodów  wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Grudzień

 1. Dyskusja nad budżetem Gminy Gryfino na rok 2007 - wypracowanie wniosków  z uwzględnieniem realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w 2006 roku.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji

Jan Ragan

 

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVI/573/05
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2005r.

PLAN PRACY
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie na 2006 r.

Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności komisji za 2005 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Luty

 1. Zapoznanie się z warunkami i funkcjonowaniem świetlic socjoterapeutycznych i bibliotek wiejskich (Wełtyń, Chwarstnica, Pniewo, Gardno, Żabnica).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Marzec

 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2005 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2006 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Kwiecień

 1. Wizyta w Klubie Abstynenta "Feniks".
 2. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w roku 2005.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Maj

 1. Zapoznanie się z działalnością jednostek straży pożarnej na terenie Miasta  i Gminy Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Czerwiec

 1. Zapoznanie się ze stanem przygotowania do sezonu schroniska  młodzieżowego w Wełtyniu.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Lipiec

 1. Zapoznanie się z estetyką miasta Gryfina (zieleń, fontanny, dworzec,  szalety, miejsca publiczne).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Sierpień

 1. Stan przygotowań placówek oświatowo - wychowawczych do rozpoczęcia  roku szkolnego 2006/2007, także pod kątem pełnienia funkcji integracyjnej.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Wrzesień

 1. Zapoznanie się ze stanem inwestycji sportowych w gminie Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Październik

 1. Zapoznanie się z działalnością szkoleniową realizowaną przez Gryfińskie  Towarzystwo Gospodarcze.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Listopad

 1. Zapoznanie się z sytuacją osób objętych nauczaniem indywidualnym oraz z ich sytuacją socjalno - bytową.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Grudzień

 1. Przygotowanie propozycji do planu pracy komisji i rady na 2007 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

 

Przewodnicząca Komisji

Janina Nikitińska

 

 

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVI/573/05
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2005r.

PLAN PRACY
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na 2006 rok.

Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności komisji za 2005 rok.
 2. Ocena realizacji uchwały w sprawie polityki zasad wynajmowania lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino.
 3. Przegląd wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie.
 4. Wizytacja schroniska młodzieżowego w Wełtyniu.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Luty

 1. Informacja nt. inwestycji i remontów zaplanowanych w budżecie z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej, remontów mieszkań i adaptacji lokali oraz rozwiązań komunikacyjnych w rejonie Gminy Gryfino (droga S-3).
 2. Zapoznanie się z sytuacją w zakresie ochrony środowiska i zanieczyszczania  powietrza w firmie GRYFSKAND i GRYFSKAND 2.
 3. Zapoznanie się z końcową realizacją robót przy oczyszczalni ścieków.
 4. Zapoznanie się z wynikami badań poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń przy  drodze krajowej nr 31.
 5. Zapoznanie się z zasadami wykorzystania biomasy w ZE "Dolna Odra" S.A.
 6. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Marzec

 1. Informacja nt. uporządkowania dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych po okresie zimowym.
 2. Informacje o podejmowanych działaniach w celu utworzenia parku przemysłowego  dla potencjalnych inwestorów na terenie gminy Gryfino.
 3. Informacja nt. utylizacji eternitu.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Kwiecień

 1. Przegląd nabrzeża pod względem czystości oraz informacja dotycząca  zagospodarowania nabrzeża i jego rozbudowy.
 2. Informacja o stanie realizacji miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Maj

 1. Przegląd ośrodka rekreacyjnego pod względem czystości.
 2. Zapoznanie się z warunkami korzystania z walorów Parku Krajobrazowego  Dolina Dolnej Odry.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Czerwiec

 1. Przegląd placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Gryfino. 
 2. Przegląd obiektów sportowych na terenach wiejskich.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Lipiec

 1. Ocena inwestycji realizowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego w zakresie gospodarki mieszkaniowej - wielorodzinny budynek mieszkalny.
 2. Przegląd obiektów sportowych na terenie miasta Gryfina.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Sierpień

 1. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w zakresie sprzątania i utrzymania porządku na terenach gminnych.
 2. Zapoznanie się z sytuacją w zakresie ochrony środowiska i zanieczyszczania  powietrza w Pralni Fliegel-textilservice.

Wrzesień

 1. Omówienie propozycji w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień  z podatku od nieruchomości planowanych na 2007 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Październik

 1. Informacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nt. przygotowania do "akcji zima  2006 - 2007".
 2. Przygotowanie propozycji Komisji do projektu budżetu na 2007 rok w zakresie  inwestycji gminnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Listopad

 1. Uczestnictwo w targach ekologicznych w Poznaniu POLEKO 2006.
 2. Ocena realizacji uchwały w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na  terenie Gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Grudzień

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok.
 2. Przygotowanie propozycji do planu pracy komisji i rady na 2007 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Komisji

Zenon Trzepacz