Sesja nr XIX

UCHWAŁA NR XIX/178/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/142/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2008 roku

UCHWAŁA NR XIX/178/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 stycznia 2008 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/142/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2008 roku

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a i 6b, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238; Nr 191, poz. 1369) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/142/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2008 roku § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ustala się na 2008 rok w wysokości 1,0% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tego:

  1. na nagrody przyznawane przez dyrektorów szkół przeznacza się 70% funduszu,
  2. na nagrody przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino przeznacza, się 30% funduszu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. 30 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 6, 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) regulamin wynagradzania nauczycieli jest przyjmowany przez organ prowadzący szkoły i placówki rokrocznie w formie uchwały, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
W § 21 ust. 1 uchwały Nr XVI/142/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2008 roku w wyniku oczywistej omyłki wpisano, że specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ustala się na 2007 rok, zamiast na 2008 rok. Zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki prawodawczej zmieniany przepis przytacza się w pełnym nowym brzmieniu, choćby zastępowano w nim, dodawano albo eliminowano tylko jeden wyraz.
Projekt niniejszej uchwały uzgodniono z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj