Sesja nr XIX

UCHWAŁA NR XIX/172/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino

UCHWAŁA NR XIX/172/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 stycznia 2008 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 ze zmianami w roku 2005: Dz.U. Nr 143 poz. 1199, w roku 2006: Dz.U. Nr 220. poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 roku (M.P. Nr 47 poz. 557) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 roku (M.P. Nr 76 poz. 813)  Uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85 poz. 1565 z dnia 24 listopada 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. Załącznik Nr 1 do ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
Liczba osi i  dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej  niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia  osi jezdnych
1 2 3 4

Dwie osie

12 13 0   144,00
13 14   144,00   394,00
14 15   394,00   554,00
15

  554,00 1.150,00

Trzy osie

12 17   144,00   248,00
17 19   248,00   508,00
19 21   508,00   660,00
21 23   660,00   920,00
23

  920,00 1.450,00

Cztery osie i więcej

12 25   660,00   670,00
25 27   670,00 1.042,00
27 29 1.042,00 1.654,00
29

1.654,00 2.210,00
 1. Załącznik Nr 2 do ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
Liczba osi i dopuszczalna asa całkowita zespołu  pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik  balastowy + przyczepa (w  tonach)

 Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy  zawieszenia  osi jezdnych 

Dwie osie

12 18 0    40,00
18 25   266,00   482,00
25 31   562,00   920,00
31

1.270,00 1.936,00

Trzy osie

12 40 1.248,00 1.724,00
40

1.724,00 2.300,00
 1. Załącznikowi Nr 3 do ww. uchwały nadaje się następujące brzmienie:
 Liczba osi i dopuszczalna  masa całkowita zespołu  pojazdów:  naczepa/przyczepa + pojazd  silnikowy (w tonach) 

 Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy  zawieszenia  osi jezdnych 
1 2 3 4

Jedna oś

12 18 0    26,00
18 25   178,00   320,00
25

  320,00   550,00

Dwie osie

12 28   212,00   310,00
28 33   614,00   850,00
33 38   850,00 1.200,00
38

1.150,00 1.650,00

Trzy osie

12 38   676,00   847,00
38

  847,00 1.280,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2008 roku.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

Zmiana powyższej uchwały jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 ze zmianami).

Proponuje się obniżenie stawek podatku od środków transportowych w następujących pozycjach:

 1. W załączniku Nr 1 dla samochodów ciężarowych:
  1. dwie osie nie mniej niż 15 ton – inne zawieszenie z 1.252 zł na 1.150 zł
  2. trzy osie – nie mniej niż 23 tony – zawieszenie pneumatyczne z 1.016 zł na 920 zł;
  3. trzy osie nie mniej niż 21 i mniej niż 23 tony – inne zawieszenie z 1.016 zł na 920 zł;
  4. trzy osie nie mniej niż 23 tony – inne zawieszenie z 1.580 zł na 1.450 zł
  5. cztery osie i więcej nie mniej niż 29 tony – inne zawieszenie z 2.454 zł na 2.210 zł
 2. W załączniku Nr 2 dla ciągników siodłowych i balastowych:
  1. dwie osie nie mniej niż 31 ton – zawieszenie pneumatyczne z 1.414 zł na 1.270 zł;
  2. dwie osie nie mniej niż 31 ton – inne zawieszenie z 1.938 zł na 1.936 zł
  3. trzy osie nie mniej niż 40 ton – inne zawieszenie z 2.505 zł na 2.300 zł
 3. W załączniku Nr 3 dla przyczep i naczep:
  1. jedna oś nie mniej niż 25 ton – inne zawieszenie z 562 zł na 550 zł
  2. dwie osie nie mniej niż 33 tony i nie więcej niż 38 tony – inne zawieszenie z 1.292 zł na 1.200 zł
  3. dwie osie nie mniej niż 38 tony – inne zawieszenie z 1.700 zł na 1.650 zł
  4. trzy osie nie mniej niż 12 ton i nie więcej niż 38 tony – zawieszenie pneumatyczne z 678 zł na 676 zł;
  5. trzy osie nie mniej niż 12 ton i nie więcej niż 38 ton – inne zawieszenie z 944 zł na 847 zł
  6. trzy osie nie mniej niż 38 tony – zawieszenie pneumatyczne z 944 zł na 847 zł;
  7. trzy osie nie mniej niż 38 tony – inne zawieszenie z 1.282 zł na 1.280 zł

Wstępne skutki finansowe obniżenia powyższych stawek w stosunku do zaplanowanych kwot podatku od środków transportowych w budżecie na rok 2008 wynoszą:

 1. osoby fizyczne – mniej o 16.000 zł, czyli zamiast 240.000 zł należy się spodziewać wpływów wynoszących 224.000 zł
 2. osoby prawne – mniej niż 2.600 zł, czyli zamiast 55.700 zł należy się spodziewać wpływów na poziomie około 53.100 zł.

Obniżenie stawek podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych ma na celu zwiększenie możliwości konkurencyjnych gminy w pozyskiwaniu inwestorów oraz podatników podatku od środków transportowych. Stawki podatkowe podatku od środków transportowych będą jednymi z najniższych w Polsce i najniższe w regionie.

Sporządził:
Krystian Kosiński