Sesja nr XIX

UCHWAŁA NR XIX/166/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2008

UCHWAŁA NR XIX/166/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 stycznia 2008


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 106.492.488 zł, z tego:

 1. dochody bieżące - 102.770.288 zł,
 2. dochody majątkowe - 3.722.200 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 88.516.485 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości - 17.976.003 zł, która zostanie przeznaczona na:

 1. spłatę rat kredytów w kwocie -  960.000 zł,
 2. spłatę rat pożyczek w kwocie - 1.000.000 zł,
 3. na finansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w latach  przyszłych - 16.016.003 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  w wysokości

 • Przychody - 9.000 zł.
 • Rozchody - 1.960.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 600.000 zł,
 2. celową w wysokości - 200.000 zł,
  z przeznaczeniem na:
  a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 200.000 zł

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

1) inwestycyjne w latach 2008-2010 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 14.500.000 zł,

§7.

 1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 5, cz. I)  w wysokości:
  1. przychody - 5.400.704 zł,
  2. wydatki - 5.400.704 zł.
 2. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 5, cz. III) w wysokości:
  1. dochody - 401.000 zł,
  2. wydatki - 401.000 zł.

§ 8.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 6) w wysokości:

 1. przychody - 4.000.000 zł,
 2.  wydatki - 4.931.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

 1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości - 7.958.853 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe  na zadania własne (Załącznik Nr 8) w wysokości - 1.310.400 zł.

§ 11. 

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
  1. zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9,
  2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 

 1. Ustala się dochody w wysokości - 410.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w wysokości  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. - 376.500 zł
 3. Ustala się wydatki w wysokości - 36.500 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
 3. przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński