Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/196/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

    

UCHWAŁA NR XXI/196/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 100.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 100.000
4270 Zakup usług remontowych 100.000
OGÓŁEM 100.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 100.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 100.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000

OGÓŁEM

100.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

U Z A S A D N I E N I E

W związku z zaistniałą omyłką pisarską dotyczącą projektu budżetu dokonuje się poprawki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. W tabeli nr 2 wydatki w wysokości 100.000 zł były ujęte w wydatkach bieżących a winny być wykazane w wydatkach majątkowych, co jest zgodne z załącznikiem nr 4 do projektu budżetu (Wieloletnie Programy Inwestycyjne), gdzie w/w wydatki są uwzględnione.  Powyższa zmiana nie ma wpływu na przedstawiony w projekcie plan finansowy, gdyż zmianie ulega jedynie grupa wydatków.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk