Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/214/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/206/08 z dnia 29 lutego 2008 w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie oraz w sprawie nadania tej szkole kolejnego numeru porządkowego

UCHWAŁA NR XXIII/214/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 marca 2008 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/206/08 z dnia 29 lutego 2008 w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie oraz w sprawie nadania tej szkole kolejnego numeru porządkowego

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 181, poz. 1292) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/206/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie oraz w sprawie nadania tej szkole kolejnego numeru porządkowego § 3:

  • „Z dniem 1 września 2008 r. obwód Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie obejmuje:
    1. następujące ulice w Gryfinie: 1 Maja, 9 Maja, 11 Listopada, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Armii Krajowej od nr 5 do końca (numery nieparzyste) i od nr 12 do końca (numery parzyste), Artyleryjską, Bolesława Chrobrego nr 33 i nr 54, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Limanowskiego, Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Fabryczną, Flisaczą, Garbarską, Grunwaldzką, Henryka Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Jana Pawła II, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliusza Słowackiego, Kolejową, Krótką, Kujawską, Kwiatową, Lechicką, Letnią, Łączną, Marii Konopnickiej, Mazowiecką, Mazurską, Ogrodową, Okrężną, Orląt Lwowskich, Pionierów, Podlaską, Pomorską, Przytulną, Rybacką, Słoneczną, Słowiańską, Sprzymierzonych, Stanisława Staszica, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Szczecińską, Śląską, Targową, Władysława Reymonta, Wodną, Wojska Polskiego, Zielną, Zygmunta Krasińskiego;
    2. miejscowości: Ciosna, Czepino, Daleszewo, Dębce, Gajki, Krajnik, Krzypnica, Łubnica, Nowe Brynki, Nowe Czarnowo, Pastuszka, Pniewo, Radziszewo, Steklinko, Steklno, Szczawno, Śremsko, Włodkowice, Zaborze, Żabnica, Żórawie, Żórawki.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą od dnia 1 września 2008 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) określanie granic obwodów gimnazjum należy do kompetencji rady gminy.
W § 3 uchwały Nr XXI/206/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie oraz w sprawie nadania tej szkole kolejnego numeru porządkowego w wyniku oczywistej omyłki wpisano, że obwód Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie obejmuje ulicę Mieszka I, która zgodnie z uchwałą Nr XXI/204/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. należy do obwodu nowo tworzonego Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie. Ponadto w obwodzie Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie pominięto ulice Adama Mickiewicza, Grunwaldzką, Kolejową i Szczecińską. Zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki prawodawczej zmieniany przepis przytacza się w pełnym nowym brzmieniu, choćby zastępowano w nim, dodawano albo eliminowano tylko jeden wyraz.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj