Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/232/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

UCHWAŁA NR XXIV/232/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 kwietnia 2008r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173  poz. 1218), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 73.200 zł.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758     Różne rozliczenia 73.200
75818   Rezerwy ogólne i celowe 73.200
4810 Rezerwy 73.200
OGÓŁEM 73.200

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 73.200 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
GRYFIŃSKI DOM KULTURY W GRYFINIE
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 73.200
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 73.200
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 73.200
OGÓŁEM 73.200

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Dodatkowe środki przyznaje się na wniosek Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie (wniosek w załączeniu).

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk