Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/228/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

UCHWAŁA NR XXIV/228/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 kwietnia 2008r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113  poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 194.026 zł.

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
758     Różne rozliczenia 193.726
75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 193.726
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 193.726
 
801     Oświata i wychowanie 300
80110   Gimnazja 300
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 300
OGÓŁEM 194.026

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 233.806,66 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 53.237,14
80101   Szkoły podstawowe 53.237,14
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.237,14
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 30.176,86
80101   Szkoły podstawowe 30.176,86
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 176,86
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 16.427,17
80101   Szkoły podstawowe 2.727,17
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.727,17
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 13.700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.700,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
801     Oświata i wychowanie 12.425,12
80101   Szkoły podstawowe 12.425,12
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.026,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.399,12
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
801     Oświata i wychowanie 23.981,02
80101   Szkoły podstawowe 23.981,02
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.981,02
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
801     Oświata i wychowanie 22.000,00
80101   Szkoły podstawowe 22.000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.000,00
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 70.530,07
80110   Gimnazja 70.530,07
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.530,07
ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 5.029,28
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 5.029,28
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.029,28
OGÓŁEM 233.806,66

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu wynikającego z niniejszej uchwały w kwocie 39.780,66 zł jest nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Dochody

Dział 758

 • 193.726 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/1/08 w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części oświatowych na rok 2008, została zwiększona kwota subwencji oświatowej dla Gminy;

Dział 801

 • 300 zł – otrzymana darowizna pieniężna na nagrody dla uczestników II Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej;

Wydatki

Dział 801

 • 193.726 zł – podział subwencji oświatowej dla poszczególnych szkół, z przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych dla nauczycieli, i tak:
  • SP Nr 1 – 36.000 zł,
  • SP Nr 2 – 30.000 zł,
  • SP Nr 4 – 13.700 zł,
  • SP Chwarstnica – 9.026 zł,
  • SP Gardno – 20.000 zł,
  • SP Żabnica – 22.000 zł,
  • Gimnazjum – 63.000 zł,
 • 39.780,66 zł – zwiększenie wydatków wynika ze zwrotu salda rachunku dochodów własnych; zgodnie z Uchwałą Nr XVI/148/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych na rachunek Gminy zostały przekazane środki finansowe z rachunku dochodów własnych, pozostałe z likwidacji w/w na dzień 28 grudnia 2008r., które ‘weszły’ w nadwyżkę wolnych środków na rachunku bankowym, i tak:
  • SP Nr 1 – 17.237,14 zł,
  • SP Nr 2 – 176,86 zł,
  • SP Nr 4 – 2.727,17 zł,
  • SP Chwarstnica – 3.399,12 zł,
  • SP Gardno – 3.981,02 zł,
  • Gimnazjum – 7.230,07 zł,
  • ZEAS – 5.029,28 zł.
 • 300 zł - dla Gimnazjum w Gryfinie na nagrody dla uczestników II Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej; środki pochodzą z darowizny pieniężnej;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk