Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/235/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

UCHWAŁA NR XXIV/235/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 kwietnia 2008r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113  poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173  poz. 1218), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 20.000 zł.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758     Różne rozliczenia 20.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 20.000
4810 Rezerwy 20.000
OGÓŁEM 20.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 20.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20.000
85395   Pozostała działalność 20.000
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20.000

OGÓŁEM

20.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku z wnioskiem Zarządu Powiatu w Gryfinie o współfinansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie, Gmina Gryfino postanawia dofinansować utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie w kwocie 20.000 zł co stanowi 10% dofinansowania, pozostałe 90% zostanie sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadaniem warsztatów jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Gryfino. Warsztaty są miejscem gdzie młodzież niepełnosprawna przebywa przez 5 dni w tygodniu, mając zapewnioną profesjonalną opiekę i specjalistyczne zajęci, które przygotowują ich do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk