Sesja nr XXV

UCHWAŁA NR XXV/238/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

UCHWAŁA NR XXV/238/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 kwietnia 2008r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.100 zł.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.100
85495   Pozostała działalność 1.100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.100
OGÓŁEM 1.100

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 51.125,24 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE

851     Ochrona zdrowia 50.025,24
85153   Zwalczanie narkomanii 8.000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 42.025,24
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26.500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 7.075,24
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 450,00
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 1.100
80101   Szkoły podstawowe 1.100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.100
OGÓŁEM 51.125,24

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu wynikającego z niniejszej uchwały w kwocie 50.025,24 zł jest nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

U Z A S A D N I E N I E

Dział 851

  • 50.025,24 zł – dodatkowe środki pochodzą z opłat za sprzedaż alkoholu, niewykorzystanych w roku 2007r; środki przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz na zwalczanie narkomanii (zatrudnienie specjalistów terapii uzależnień i dla osób współuzależnionych oraz działania profilaktyczne, w szczególności skierowane do dzieci i młodzieży); zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie;

Dział  801

  • 1.100 – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie na organizację konkursów międzyszkolnych;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk