Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/259/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

UCHWAŁA NR XXVI/259/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2008r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 167.690 zł.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 2.216
60016   Drogi publiczne gminne 2.216
0970 Wpływy z różnych dochodów 2.216
 
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 165.474
85395   Pozostała działalność 165.474
2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 165.474
OGÓŁEM 167.690

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 167.690 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO
600     Transport i łączność 2.216
60016   Drogi publiczne gminne 2.216
4270 Zakup usług remontowych 2.216
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 165.474
85395   Pozostała działalność 165.474
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.712
4129 Składki na Fundusz Pracy 1.503
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 61.300
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 13.424
4309 Zakup usług pozostałych 77.080
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 900
4419 Podróże służbowe krajowe 1.000
4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 55
4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500
OGÓŁEM 167.690

§ 3. Wprowadza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

PAWEŁ  NIKITIŃSKI

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 600

  • 2.216 zł – dodatkowe dochody pochodzą z odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych tj. z tytułu uszkodzonych wiat przystankowych i zostają przeznaczone na remonty dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino;

Dział 853

  • 165.474 zł – dodatkowe środki wprowadza się na podstawie umowy Nr EFS/1/08 zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino, zawartej w sprawie przekazania środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych na realizację projektu partnerskiego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”. Realizację zadania powierza się Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk