Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/263/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/142/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2008 roku.

UCHWAŁA NR XXVIII/263/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 17 lipca 2008 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XVI/142/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2008 roku

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a i 6b, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369. Nr 247, poz.1821) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/142/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2008 roku wprowadza się następujące zmiany w § 1 w rozdziale 1:

 1. pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
  „szkole - rozumie się przez to przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum, zespoły szkół  i placówki oświatowo-wychowawcze”
 2. pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
  „dyrektorze szkoły - rozumie się przez to dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół i placówki oświatowo-wychowawczej”
 3. pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  „nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców  i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum, zespołach szkół i placówkach oświatowo-wychowawczych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008r. 30

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 6, 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238) regulamin wynagradzania nauczycieli jest przyjmowany przez organ prowadzący szkoły i placówki rokrocznie w formie uchwały, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
Niniejsza zmiana podyktowana jest podjęciem uchwał przez Radę Miejską w Gryfinie na mocy których od dnia 1 września 2008 r. funkcjonować będą w Gminie Gryfino trzy zespoły szkół:

 1. Zespół Szkół w Gardnie
 2. Zespół Szkół w Chwarstnicy
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.

Niezbędne staje się dostosowanie istniejącego Regulaminu do nowej sytuacji.

Sporządziła:
Marta Marczak