Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/275/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

UCHWAŁA NR XXVIII/275/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 lipca 2008r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 29.741 zł.

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

754       Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.000
75495   Pozostała działalność 4.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 4.000
 
758     Różne rozliczenia 21.791
75814   Różne rozliczenia finansowe 21.791
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 21.791
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 3.950
80110   Gimnazja 3.950
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3.950
  OGÓŁEM 29.741

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 3.593.545 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO
600     Transport i łączność 190.000
60095   Pozostała działalność 190.000
4300 Zakup usług pozostałych 190.000
 
630     Turystyka 20.000
63095   Pozostała działalność 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 100.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100.000
4300 Zakup usług pozostałych 100.000
 
710     Działalność usługowa 500.000
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 500.000
4300 Zakup usług pozostałych 500.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.000
75495   Pozostała działalność 4.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
 
758     Różne rozliczenia 21.791
75814   Różne rozliczenia finansowe 21.791
8550 Różne rozliczenia finansowe 21.791
 
801     Oświata i wychowanie 415.000
80101   Szkoły podstawowe 175.000
4270 Zakup usług remontowych 175.000
80104   Przedszkola 240.000
4270 Zakup usług remontowych 240.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 8.000
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 8.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 1.200.000
92601   Obiekty sportowe 1.200.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.200.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 130.000
80101   Szkoły podstawowe 130.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 80.000
80101   Szkoły podstawowe 80.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 80.000
80101   Szkoły podstawowe 80.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80.000
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
801     Oświata i wychowanie 30.000
80101   Szkoły podstawowe 30.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000
 
852     Pomoc społeczna 1.185
85295   Pozostała działalność 1.185
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.185
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
801     Oświata i wychowanie 80.000
80101   Szkoły podstawowe 80.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80.000
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE
801     Oświata i wychowanie 45.000
80101   Szkoły podstawowe 45.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45.000
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
801     Oświata i wychowanie 25.000
80101   Szkoły podstawowe 25.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 133.950
80110   Gimnazja 133.950
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 133.950
PRZEDSZKOLE NR 1 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 80.000
80104   Przedszkola 80.000
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 80.000
PRZEDSZKOLE NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 80.000
80104   Przedszkola 80.000
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 80.000
 
852     Pomoc społeczna 5.757
85295   Pozostała działalność 5.757
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 5.757
PRZEDSZKOLE NR 3 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 80.000
80104   Przedszkola 80.000
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 80.000
PRZEDSZKOLE NR 4 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 80.000
80104   Przedszkola 80.000
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 80.000
PRZEDSZKOLE NR 5 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 80.000
80104   Przedszkola 80.000
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 80.000
 
852     Pomoc społeczna 5.475
85295   Pozostała działalność 5.475
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 5.475
ZAKŁAD EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE 
801     Oświata i wychowanie 68.000
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 68.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.500
4120 Składki na Fundusz Pracy 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000
4300 Zakup usług pozostałych 500
4430 Różne opłaty i składki 7.500
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.000
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE
926     Kultura fizyczna i sport 30.000
92601   Obiekty sportowe 30.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18.387
85395   Pozostała działalność 18.387
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.580
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.425
4129 Składki na Fundusz Pracy 382
  OGÓŁEM   3.593.545

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 3.425.804 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO
700     Gospodarka mieszkaniowa 3.425.804
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
70095   Pozostała działalność 3.373.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.373.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 2.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
801     Oświata i wychowanie 1.185
80101   Szkoły podstawowe 1.185
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.185
PRZEDSZKOLE NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 5.757
80104   Przedszkola 5.757
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 5.757
PRZEDSZKOLE NR 5 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 5.475
80104   Przedszkola 5.475
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 5.475
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
852     Pomoc społeczna 18.387
85219   Ośrodki pomocy społecznej 18.387
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.580
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.425
4120 Składki na Fundusz Pracy 382
  OGÓŁEM 3.425.804

§ 4.

 1. Źródłem pokrycia deficytu wynikającego z niniejszej uchwały w kwocie 138.000 zł jest planowana nadwyżka budżetowa.
 2. Nadwyżka budżetowa ulega zmniejszeniu i wynosi 17.088.003 zł.

§ 5. Załącznikowi Nr 4 do Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2008, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Dochody

Dział 754

 • 4.000 zł – dodatkowe środki pochodzą z Funduszu Prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej „Warta”;

Dział 758

 • 21.791 zł – w związku z postanowieniem o nabyciu spadku wydanym przez Sąd Rejonowy w Gryfinie Wydział I Cywilny, Gmina Gryfino nabyła spadek (środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym prowadzonym przez Bank PKO S.A. Oddział w Gryfinie) po zmarłym mieszkańcu Gminy Gryfino;

Dział 801

 • 3.950 zł – otrzymana darowizna pieniężna na organizację konkursów: fotograficznego i „Elektryczność wokół nas”;

Wydatki

Dział 600

 • 190.000 zł – dodatkowe środki wprowadza się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonego poziomu kosztów przewozów autobusowych realizowanych w ramach linii nr 1 i linii wiejskich na terenie Gminy Gryfino, brak dodatkowych środków spowoduje konieczność radykalnego ograniczenia liczby kursów realizowanych przez Przedsiębiorstwo;

Dział 630

 • 20.000 zł – środki przeznacza się na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem plaży miejskiej;

Dział 700

 • 100.000 zł – dodatkowe środki wprowadza się na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami; w związku z realizacją podjętych przez Radę Miejską w roku bieżącym uchwał w sprawie: nabycia do zasobów Gminy w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1) oraz nabycia wyodrębnionego przedsiębiorstwa _ C.W. „Laguna” w Gryfinie, jak również nabyciem z mocy prawa w drodze decyzji komunalizacyjnych Wojewody Zachodniopomorskiego, nieruchomości Skarbu Państwa, znacznie zwiększyły się wydatki związane m.in. z wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości, opłatami sądowymi i kosztami notarialnymi; ponadto, z uwagi na duży wzrost ceny skupu żyta, zwiększyły się należności dla Skarbu Państwa, z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów, na których zrealizowane zostały inwestycje komunalne;
 •  (-)3.064.000 zł – w związku z wystąpieniem Gminy Gryfino o pożyczkę do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie uzbrojenia terenów: Osiedle Północ i terenów w obrębie ulic Jana Pawła II, Reymonta, zaplanowane w budżecie środki własne Gminy Gryfino z przeznaczeniem na realizację tych zadań mogą ulec zmniejszeniu i zostają przeznaczone na inne zadania własne gminy;

Dział 710

 • 500.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czepino, Wełtyń i Gardno;

Dział 754

 • 4.000 zł – na zakup radiotelefonów dla Straży Miejskiej; środki pochodzą z Funduszu Prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej „Warta”;

Dział 758

 • 21.791 zł – w związku z nabyciem spadku po zmarłym mieszkańcu Gminy Gryfino, Gmina przejęła jego zobowiązania, wobec czego wprowadzone do budżetu środki przeznacza się na ich spłatę;

Dział 801

 • 415.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na remonty szkół podstawowych oraz przedszkoli w tym remont dodatkowej Sali żłobkowej w Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie;
 • 600.000 zł – dodatkowe środki przeznacza się na zakup nowego wyposażenia do szkól podstawowych (ławki, krzesła, meble, wykładziny itp.), i tak:
  • SP Nr 1 w Gryfinie – 130.000 zł,
  • SP Nr 2 w Gryfinie – 80.000 zł,
  • SP Nr 4 w Gryfinie – 80.000 zł,
  • SP Chwarstnica – 30.000 zł,
  • SP Gardno – 80.000 zł,
  • SP Radziszewo – 45.000 zł,
  • SP Żabnica – 25.000 zł
  • Gimnazjum w Gryfinie – 130.000 zł;
 • 400.000 zł - dodatkowe środki przeznacza się na zakup nowego wyposażenia do przedszkoli na terenie miasta (ławki, krzesła, meble, wykładziny, zabawki itp.);
 • 3.950 zł - dla Gimnazjum w Gryfinie na nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego i „Elektryczność wokół nas”; środki pochodzą z darowizny pieniężnej;
 • 68.000 zł – zwiększenia środków dokonuje się na wniosek Dyrektora ZEAS-u w Gryfinie z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem, przekazanego w użytkowanie na czas nieokreślony autobusu marki Cacciamali IVECO 100;

Dział 852

 • 12.417 zł – zmiana w planie finansowym przedszkoli i szkół na rok 2008 – zabezpieczenie środków własnych na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

Dział 853

 • 18.387 zł - w związku z realizacją zadania pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”, dokonuje się przeniesienia środków na realizację w/w zadania w ramach środków własnych;

Dział 854

 • 8.000 zł – na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, wprowadza się dodatkowe środki na sfinansowanie pobytu dzieci podczas kolonii letniej;
 • 2.000 zł - na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, przenosi się środki do dyspozycji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie, na organizację cyklicznych imprez sportowych współorganizowanych przez UMiG;

Dział 926

 • 1.200.000 zł – na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji przenosi się środki z przeznaczeniem na realizację boiska w Gardnie w ramach programu „Orlik 2012” – zadanie dofinansowane w wysokości 630.000 zł z budżetu państwa i Urzędu Marszałkowskiego;
 • 30.000 zł – dodatkowe środki wprowadza się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu trybun sportowych na nowo-wybudowane boisko sportowe przy ul. Sportowej w Gryfinie, środki w wysokości 70.000 zł zostały zabezpieczone w ramach budżetu OSiR;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk