Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/262/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.

UCHWAŁA NR XXVIII/262/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 17 lipca 2008 r.


w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 181, poz. 1292) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gryfino:

 1. Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie, ul. Iwaszkiewicza 70;
 2. Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie, ul. Niepodległości 16;
 3. Gimnazjum w Chwarstnicy, ul Gryfińska 19;
 4. Gimnazjum w Gardnie, ul. Niepodległości 1.

§ 2. Ustala się granice obwodów publicznych gimnazjów wymienionych w § 1 .

 1. Obwód Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie obejmuje:
  1. następujące ulice w Gryfinie: 1 Maja, 9 Maja, 11 Listopada, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Armii Krajowej od nr 5 do końca (numery nieparzyste) i od nr 12 do końca (numery parzyste), Artyleryjską, Bolesława Chrobrego nr 33 i nr 54, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Limanowskiego, Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Fabryczną, Flisaczą, Garbarską, Grunwaldzką, Henryka Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Jana Pawła II, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliusza Słowackiego, Kolejową, Krótką, Kujawską, Kwiatową, Lechicką, Letnią, Łączną, Marii Konopnickiej, Mazowiecką, Mazurską, Ogrodową, Okrężną, Orląt Lwowskich, Pionierów, Podlaską, Pomorską, Przytulną, Rybacką, Słoneczną, Słowiańską, Sprzymierzonych, Stanisława Staszica, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Szczecińską, Śląską, Targową, Władysława Reymonta, Wodną, Wojska Polskiego, Zielną, Zygmunta Krasińskiego;
  2. miejscowości: Ciosna, Czepino, Daleszewo, Dębce, Gajki, Krajnik, Krzypnica, Łubnica, Nowe Brynki, Nowe Czarnowo, Pastuszka, Pniewo, Radziszewo, Steklinko, Steklno, Szczawno, Śremsko, Włodkowice, Zaborze, Żabnica, Żórawie, Żórawki.
 2. Obwód Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie obejmuje ulice: Armii Krajowej od nr 2 do nr 10 (numery parzyste), Bałtycką, Bolesława Chrobrego od nr 1 do nr 19 (numery nieparzyste) i od nr 2 do nr 38 (numery parzyste), Czechosłowacką, Energetyków, Gen. Władysława Andersa, Kościelną, Ks. Jerzego Popiełuszki, Łużycką, Mieszka I, Nadodrzańską, Niepodległości, Parkową, Piastów, Podgórną, Rapackiego, Sportową, Tadeusza Kościuszki, Topolową, Wierzbową, Wincentego Witosa, Władysława Łokietka, Wodnika.
 3. Obwód Gimnazjum w Chwarstnicy obejmuje następujące miejscowości: Bartkowo, Borzym, Chwarstnica, Dołgie, Mielenko Gryfińskie, Osuch, Sobiemyśl, Sobieradz, Wirów, Wirówek;
 4. Obwód Gimnazjum w Gardnie obejmuje następujące miejscowości: Chlebowo, Drzenin, Gardno, Parsówek, Raczki, Stare Brynki, Wełtyń, Wysoka Gryfińska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rada gminy ustala plan sieci prowadzonych publicznych gimnazjów po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a także określa granice ich obwodów. Od 1 września 1999 r. Gmina Gryfino prowadziła tylko jedną szkołę tego typu – Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza 70. Według stanu na dzień 31 marca 2008 r. do Gimnazjum uczęszczało 975 uczniów, w tym 371 uczniów dowożonych. Prowadzenie tak dużej szkoły powodowało liczne trudności w realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
W celu poprawy warunków nauczania dzieci i młodzieży na etapie gimnazjalnym, Rada Miejska w Gryfinie w miesiącach luty – kwiecień 2008 r. podjęła szereg uchwał, zgodnie z którymi z dniem 1 września 2008 r. nastąpi zmiana nazwy ww. gimnazjum na Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie oraz będą utworzone trzy nowe gimnazja:

 1. Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie, ul. Niepodległości 16, które wejdzie w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, ul. Niepodległości 16;
 2. Gimnazjum w Chwarstnicy, które wejdzie w skład Zespołu Szkół w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 19;
 3. Gimnazjum w Gardnie, które wejdzie w skład Zespołu Szkół w Gardnie, ul. Niepodległości 1.

Sieć publicznych gimnazjów ustalono w taki sposób, aby wszystkie dzieci i młodzież zamieszkała na obszarze gminy Gryfino miała możliwość spełniania obowiązku szkolnego na etapie gimnazjalnym jak najbliżej miejsca zamieszkania. Nauczanie w nowoutworzonych gimnazjach będzie organizowane sukcesywnie: od roku szkolnego 2008/2009 w klasach I, od roku szkolnego 2009/2010 w klasach I i II, od roku szkolnego 2010/2011 w klasach I, II i III.
Analiza demograficzna wykazuje, że docelowo, tj. od roku szkolnego 2010/2011, liczba dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych gimnazjów będzie kształtowała się następująco:

 1. Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie – około 590 osób,
 2. Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie – około 300 osób,
 3. Gimnazjum w Chwarstnicy – około 80 osób,
 4. Gimnazjum w Gardnie około 130 osób.

Utworzenie nowych gimnazjów spowoduje znaczne polepszenie warunków nauczania w Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie oraz skróci drogę dojazdu do gimnazjów i zmniejszy liczbę uczniów dowożonych.
W dniu 17 czerwca 2008 r. Zachodniopomorski Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię o sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gryfino.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj