Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/279/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

UCHWAŁA NR XXVIII/279/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 lipca 2008r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 35.000 zł.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 35.000
60016   Drogi publiczne gminne 35.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000
OGÓŁEM 35.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 35.000 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

600     Transport i łączność 35.000
60016   Drogi publiczne gminne 35.000
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  35.000
OGÓŁEM 35.000

§ 3. Załącznikowi Nr 4 do Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2008, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu na współfinansowanie odtworzenia chodnika wraz z zjazdami w m. Dołgie.

 

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk