Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/283/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

UCHWAŁA NR XXIX/283/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 sierpnia 2008r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 930.000 zł.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO 930.000
700       Gospodarka mieszkaniowa 930.000
70095    Pozostała działalność 930.000
4300 Zakup usług pozostałych 930.000
  OGÓŁEM   930.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 930.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO

930.000

700     Gospodarka mieszkaniowa 930.000
70021   Towarzystwa budownictwa społecznego 930.000
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 930.000
  OGÓŁEM 930.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku z otrzymaniem pisma Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie nr L.dz GTBS/2537/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany struktury lokali w nowym budynku mieszkalnym przy ul. Kołłątaja w Gryfinie, zarezerwowanych dla Gminy Gryfino w ramach wpłacanej partycypacji, zachodzi konieczność zmiany uzasadnienia wniosku BMK.0114-2-8/08 z dnia 20 sierpnia 2008 r. o przeniesienie kwoty 930.000 zł.

Poniżej przedstawiam zmienioną treść wspomnianego uzasadnienia.

 

Uzasadnienie:

Przeniesienie wnioskowanej kwoty, zarezerwowanej na wpłatę partycypacji Gminy w kosztach budowy 18 lokali w nowym budynku GTBS Sp. z o.o. przy ul. Kołłątaja, wynika z błędnego ich zaklasyfikowania w budżecie Gminy Gryfino na 2008 r.

Jednocześnie informuję, iż na skutek zmian w uwarunkowaniach rynkowych istnieje konieczność dokonania zmiany przeznaczenia przedmiotowych środków. Dnia 18 sierpnia 2008 r. Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie złożyło wniosek o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 680.000 zł celem podniesienia kapitału Spółki. Zapotrzebowanie na dodatkowe środki spowodowane zostało ustaleniem całkowitego kosztu budowy 48-rodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kołłątaja w Gryfinie na poziomie 9.267.336 zł, wykazanego na podstawie najniższej oferty realizacji inwestycji, złożonej przez oferenta. Koszt budowy 1 m2, określony na podstawie wskazanego całkowitego kosztu budowy i łącznej powierzchni użytkowej budynku 2.319 m2, wynosi 3.996,26 zł/m2. Wartość odtworzeniowa 1 m2 określona przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i przyjęta do szacowania kwoty kredytu stanowiącego jedno ze źródeł finansowania, wynosi natomiast 3.300 zł/m2. Łączna kwota brakująca do sfinansowania inwestycji przy uwzględnieniu wszystkich źródeł finansowania to 680.000 zł. Przedmiotowy wniosek Spółka zweryfikowała 27 sierpnia 2008 r., ustalając brakującą kwotę na poziomie 676.785 zł.

Mając na uwadze fakt, iż w budżecie Gminy na partycypację w kosztach budowy 18 lokali zarezerwowana jest kwota 930.000 zł, pomniejszenie tej kwoty o brakujące 675.785 zł i ustalenie w ten sposób kwoty przeznaczonej na partycypację w wysokości 253.215 zł, umożliwi sfinansowanie inwestycji bez konieczności angażowania dodatkowych środków. Mechanizm ten spowoduje jednak konieczność ograniczenia liczby lokali z partycypacją Gminy do 5, o łącznej powierzchni wynoszącej 211,21 m2:

253.215 zł : 3.996,26 zł/m2 : 30% = 211,21 m2

W efekcie Gmina pozyska 5 lokali według zestawienia:

wielkość lokalu ilość lokali powierzchnia lokalu powierzchnia łączna
1-pokojowe 1 35,37 m2 35,37 m2
2-pokojowe 3 43,31 m2

43,31 m2

44,61 m2

131,23 m2
2-pokojowe dla osoby niepełnosprawnej 1 44,61 m2 44,61 m2
ŁĄCZNIE 5 x 211,21 m2

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk