Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/282/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

UCHWAŁA NR XXIX/282/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 sierpnia 2008r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 589.960 zł.

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 524.760,00
700       Gospodarka mieszkaniowa 34.760,00
70095    Pozostała działalność 34.760,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 34.760,00
 
801       Oświata i wychowanie 490.000,00
80120    Licea ogólnokształcące 460.600,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 460.600,00
80123    Licea profilowane 29.400,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 29.400,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHWARSTNICY 27.100,00
801       Oświata i wychowanie 27.100,00
80101    Szkoły podstawowe 2.100,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.500,00
0920 Pozostałe odsetki 500,00
80148    Stołówki szkolne 25.000,00
0830 Wpływy z usług 25.000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GARDNIE 38.100,00
801      Oświata i wychowanie 38.100,00
80101     Szkoły podstawowe 3.100,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.000,00
0920 Pozostałe odsetki 1.000,00
80148   Stołówki szkolne 35.000,00
0830 Wpływy z usług 35.000,00
OGÓŁEM 589.960,00

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 3.165.137,00 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO 94.760,00
700       Gospodarka mieszkaniowa 34.760,00
70095    Pozostała działalność 34.760,00
4270 Zakup usług remontowych 34.760,00
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 60.000,00
85495   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 60.000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 60.000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHWARSTNICY 731.341,00
801        Oświata i wychowanie 703.669,00
80101    Szkoły podstawowe 581.679,00
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 23.500,00
3240 Stypendia dla uczniów 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 295.076,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48.834,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 7.739,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120.000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.800,00
4260 Zakup energii 14.000,00
4270 Zakup usług remontowych 1.000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 21.000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.000,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.200,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2.500,00
4430 Różne opłaty i składki 1.800,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.730,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.700,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.600,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 41.092,00
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3.000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.145,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.166,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 660,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.599,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.522,00
80110   Gimnazja 27.664,00
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1.000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.387,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.533,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 401,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 343,00
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.430,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 470,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 460,00
80148   Stołówki szkolne 50.804,00
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.080,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.950,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 467,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.900,00
4220 Zakup środków żywności 25.000,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 907,00
 
854       Edukacyjna opieka wychowawcza 27.672,00
85401    Świetlice szkolne 27.502,00
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2.600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.716,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.547,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 498,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.141,00
85446   Dokształcanie o doskonalenie nauczycieli 170,00
4300 Zakup usług pozostałych 170,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GARDNIE 1.207.775,00
801       Oświata i wychowanie 1.166.275,00
80101    Szkoły podstawowe 960.233,00
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 47.000,00
3240 Stypendia dla uczniów 1.100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 490.029,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82.004,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 12.996,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190.000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.500,00
4260 Zakup energii 28.000,00
4270 Zakup usług remontowych 6.200,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 19.000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.000,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5.000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2.500,00
4430 Różne opłaty i składki 1.400,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.804,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.700,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 37.031,00
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3.000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.693,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.071,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 645,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.600,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.522,00
80110   Gimnazja 79.117,00
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 4.000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54.162,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.819,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.398,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.000,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.738,00
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.370
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220
4300 Zakup usług pozostałych 3.300
4410 Podróże służbowe krajowe 850
80148   Stołówki szkolne 85.524
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.542,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.722,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 748,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.500,00
4220 Zakup środków żywności 35.000,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.512,00
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 41.500,00
85401   Świetlice szkolne 41.250,00
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3.000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.426,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.679,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 742,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 900,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.503,00
85446   Dokształcanie o doskonalenie nauczycieli 250,00
4300 Zakup usług pozostałych 250,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRYFINIE 990.870,00
801       Oświata i wychowanie 966.119,00
80110    Gimnazja 231.506,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99.337,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.358,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.434,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92.050,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20.000,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.327,00
80120   Licea ogólnokształcące 701.237,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.109,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 511.484,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76.233,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 12.080,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000,00
4260 Zakup energii 32.000,00
4270 Zakup usług remontowych 1.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 6.750,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36.481,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00
80123   Licea profilowane 27.376,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.573,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.490,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 553,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 760,00
80148   Stołówki szkolne 6.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 24.751,00
85401   Świetlice szkolne 24.751,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.170,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.572,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 249,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 760,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE 3.511,00
801       Oświata i wychowanie 3.181,00
80101    Szkoły podstawowe 2.521,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.521,00
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 270,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 270,00
80148   Stołówki szkolne 390,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 390,00
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 330,00
85401   Świetlice szkolne 330,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 300,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE 7.720,00
801     Oświata i wychowanie 7.320,00
80101   Szkoły podstawowe 6.900,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.900,00
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 30,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30,00
80148   Stołówki szkolne 390,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 390,00
 
854       Edukacyjna opieka wychowawcza 400,00
85401    Świetlice szkolne 400,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 400,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE 12.640,00
801     Oświata i wychowanie 12.390,00
80101   Szkoły podstawowe 11.500,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.500,00
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 600,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 600,00
80148   Stołówki szkolne 290,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 290,00
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 250,00
85401   Świetlice szkolne 250,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 250,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE 5.240,00
852     Pomoc społeczna 5.240,00
85295   Pozostała działalność 5.240,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.240,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE 1.900,00
801     Oświata i wychowanie 1.900,00
80101   Szkoły podstawowe 1.750,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.750,00
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 150,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 150,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY 410,00
801     Oświata i wychowanie 260,00
80101   Szkoły podstawowe 110,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 110,00
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 150,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 150,00
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 150,00
85401   Świetlice szkolne 150,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 150,00
GIMNAZJUM W GRYFINIE 9.020,00
801      Oświata i wychowanie 8.290,00
80110   Gimnazja 7.900,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.900,00
80148   Stołówki szkolne 390,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 390,00
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 730,00
85401   Świetlice szkolne 730,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 730,00
PRZEDSZKOLE NR 1 W GRYFINIE 750,00
801     Oświata i wychowanie 750,00
80104   Przedszkola 750,00
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 750,00
PRZEDSZKOLE NR 2 W GRYFINIE 85.250,00
801     Oświata i wychowanie 85.250,00
80104   Przedszkola 85.250,00
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 85.250,00
PRZEDSZKOLE NR 3 W GRYFINIE 4.600,00
801     Oświata i wychowanie 4.600,00
80104   Przedszkola 4.600,00
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 4.600,00
PRZEDSZKOLE NR 4 W GRYFINIE 3.800,00
801     Oświata i wychowanie 3.800,00
80104   Przedszkola 3.800,00
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 3.800,00
PRZEDSZKOLE NR 5 W GRYFINIE 3.250,00
801     Oświata i wychowanie 3.250,00
80104   Przedszkola 3.250,00
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 3.250,00
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W GRYFINIE 2.300,00
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.300,00
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 2.300,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.300,00
OGÓŁEM 3.165.137,00

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.521.197,82 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY 563.234,39
801     Oświata i wychowanie 563.234,39
80101   Szkoły podstawowe 487.726,86
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 11.889,00
3240 Stypendia dla uczniów 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 270.690,78
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48.322,98
4120 Składki na Fundusz Pracy 7.656,61
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100.196,03
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.557,80
4260 Zakup energii 5.960,84
4280 Zakup usług zdrowotnych 428,00
4300 Zakup usług pozostałych 248,13
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.000,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.777,41
4410 Podróże służbowe krajowe 1.998,76
4430 Różne opłaty i składki 1.831,57
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.674,95
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.690,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.404,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 21.286,49
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1.239,23
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.927,16
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.280,96
4120 Składki na Fundusz Pracy 362,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.599,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 877,64
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.428,26
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.780,00
4410 Podróże służbowe krajowe 448,26
80148   Stołówki szkolne 49.792,78
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.556,23
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.892,76
4120 Składki na Fundusz Pracy 457,97
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.859,25
4220 Zakup środków żywności 25.136,44
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 390,13
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE 957.963,43
801     Oświata i wychowanie 943.525,84
80101   Szkoły podstawowe 829.544,94
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 32.909,38
3240 Stypendia dla uczniów 1.100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 455.234,20
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79.372,79
4120 Składki na Fundusz Pracy 14.067,29
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 143.838,71
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.328,80
4260 Zakup energii 19.557,76
4270 Zakup usług remontowych 6.212,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 418,33
4300 Zakup usług pozostałych 7.381,16
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.000,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.433,71
4410 Podróże służbowe krajowe 2.198,07
4430 Różne opłaty i składki 1.403,80
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21.414,66
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.725,75
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.948,53
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 30.799,37
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2.206,78
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.985,61
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.953,57
4120 Składki na Fundusz Pracy 625,99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.549,78
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.600,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 877,64
8014   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5.245,63
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 4.001,00
4410 Podróże służbowe krajowe 744,63
80148   Stołówki szkolne 77.935,90
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.430,38
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.099,64
4120 Składki na Fundusz Pracy 659,49
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.249,85
4220 Zakup środków żywności 35.476,37
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 520,17
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 14.437,59
85401   Świetlice szkolne 13.947,59
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 431,35
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.315,10
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.787,58
4120 Składki na Fundusz Pracy 282,79
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.923,96
4240   900,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.306,81
85446   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 490,00
4300 Zakup usług pozostałych 490,00
OGÓŁEM 1.521.197,82

§ 4.   

 1. Źródłem pokrycia deficytu wynikającego z niniejszej uchwały w kwocie 1.053.979,18 zł jest planowana nadwyżka budżetowa.
 2. Nadwyżka budżetowa ulega zmniejszeniu i wynosi 15.847.217,92 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Dochody

Dział 700

 • 34.760 zł – dodatkowe środki pochodzą ze zwrotu odszkodowania za remont spalonego lokalu komunalnego przy ul. Łużyckiej 32/2 w Gryfinie;

Dział 801

 • 490.000 zł – w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Gryfińskim w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16 oraz umową dotacji wprowadza się środki jakiej Powiat Gryfiński przekaże Gminie część oświatową subwencji ogólnej przysługującej na każdego ucznia liceum ogólnokształcącego i profilowanego, obliczoną zgodnie z zasadami podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w pełnej wysokości za okres od 1 września do 31 grudnia 2008r. w miesięcznych transzach (kwota może ulec zmianie);
 • 65.200 zł – dodatkowe dochody pochodzą z tytułu najmu i dzierżawy lokali należących do nowopowstałych (powołanych Zespołów Szkół w Chwarstnicy i Gardnie)

Wydatki

Dział 700

 • 34.760 zł – środki pochodzące z odszkodowania przeznacza się na remonty lokali komunalnych na terenie Gminy Gryfino;

Dział 854

 • 60.000 zł – dodatkowe środki wprowadza się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki i przeznacza na dotacje na realizowanie zadania publicznego w zakresie edukacji, wychowania przedszkolnego i opieki nad dziećmi w wieku 3-6 lat w miejscowościach: Daleszewo, Stare Brynki, Gardno, Chwarstnica, Sobiemyśl, Wysoka Gryfińska, Wełtyń;

Dział 801

 • 1.939.116 zł – dodatkowe środki wprowadza się w związku z nowopowstałymi szkołami, z przeznaczeniem na ich bieżące funkcjonowanie i tak:
  • Zespół Szkół w Chwarstnicy – 731.341 zł
  • Zespół Szkół w Gardnie – 1.207.775 zł
 • (-)1.521.197,82 zł – w związku z przekształceniem (likwidacją) Szkół Podstawowych w Chwarstnicy (563.234,39 zł) i Gardnie (957.963,43 zł) zmniejsza się niewykorzystane wydatki przez w/w i przeznacza na wydatki nowopowstałych zespołów szkół;
 • 990.870 zł – w związku z przejęciem nowej jednostki od Powiatu Gryfińskiego wprowadza się wydatki na funkcjonowanie i bieżącą działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie;
 • 60.051 zł – w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej niezbędnej do wyliczenia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oświaty zwiększa się wydatki na w/w cel dla poszczególnych jednostek, i tak:
  • SP Nr 1                       -   3.511,00 zł
  • SP Nr 2                       -   7.720,00 zł
  • SP Nr 4                       - 12.640,00 zł
  • SP Radziszewo            -   1.900,00 zł
  • SP Żabnica                  -       410,00 zł
  • Gimnazjum w Gryfinie  -    9.020,00 zł
  • Przedszkole Nr 1         -       750,00 zł
  • Przedszkole Nr 2         -  10.150,00 zł
  • Przedszkole Nr 3         -    4.600,00 zł
  • Przedszkole Nr 4         -    3.800,00 zł
  • Przedszkole Nr 5         -    3.250,00 zł
  • MOS                           -    2.300,00 zł
 • 75.100 zł – zwiększenie dotyczy Przedszkola Nr 2 w Gryfinie im. Misia Uszatka z przeznaczeniem na wydatki związane z nowoutworzoną grupą żłobkową dla 25 dzieci; wydatki pokryją zatrudnienie 4 opiekunek i 1 pomocy kuchennej oraz niezbędne wyposażenie dodatkowej grupy żłobkowej (łóżeczka, szały, stoliki, krzesełka, zabawki, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, itp.);
 • 5.240 zł – zmiana dotyczy  planu wydatków związanych z zabezpieczeniem środków własnych w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (SP Gardno);

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk