Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/296/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

UCHWAŁA NR XXX/296/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 września 2008r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 860 zł.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W GRYFINIE 860
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 860
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 860
0970 Wpływy z różnych dochodów 860
OGÓŁEM 860

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 11.388 zł.

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO

5.500
758     Różne rozliczenia 5.500
75818   Rezerwy ogólne i celowe 5.500
4810 Rezerwy 5.500
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE 4.569
801     Oświata i wychowanie 4.569
80101   Szkoły podstawowe 4.569
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.569
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY 720
801     Oświata i wychowanie 720
80101   Szkoły podstawowe 720
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 720
PRZEDSZKOLE NR 1 W GRYFINIE 599
801     Oświata i wychowanie 599
80104   Przedszkola 599
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 599
OGÓŁEM 11.388

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 12.248 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO

5.500
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.500
75405   Komendy powiatowe Policji 5.500
3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 5.500
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE 4.569
852     Pomoc społeczna 4.569
85295   Pozostała działalność 4.569
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.569
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY 720
852     Pomoc społeczna 720
85295   Pozostała działalność 720
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 720
PRZEDSZKOLE NR 1 W GRYFINIE 599
852     Pomoc społeczna 599
85295   Pozostała działalność 599
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 599
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W GRYFINIE 860
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 860
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 860
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 860
OGÓŁEM 12.248

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754

  • 5.500 zł – na wniosek Komendanta Policji w Gryfinie i Starosty Powiatu Gryfińskiego zwiększa się środki i przeznacza na dofinansowanie zakupu videorejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie; w zakupie będą partycypowały w równej części wszystkie gminy powiatu Gryfińskiego i Powiat;

Dział 801,852

  • 5.888 zł – przesunięć dokonuje się na wnioski poszczególnych dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy i dotyczą wydatków związanych z realizacją programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

Dział 854

  • 860 zł – dodatkowe środki pochodzą z opłat za rajdy rowerowe; przeznacza się je na zakup materiałów i wyposażenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie;
Przygotowała:
Anita Makowska-Wilk