Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/303/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

UCHWAŁA NR XXX/303/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 września 2008r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  80.000 zł.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO 80.000
852     Pomoc społeczna 80.000
85295   Pozostała działalność 80.000
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80.000
OGÓŁEM 80.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 35.225 zł.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO 35.225
854    

Edukacyjna opieka wychowawcza

21.000
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 8.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8.000
85495   Pozostała działalność 13.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 13.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.225
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 14.225
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 14.225
OGÓŁEM 35.225

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 165.225 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO 165.225
852    

Pomoc społeczna

130.000
85295   Pozostała działalność 130.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 130.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35.225
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 17.225
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.225
4300 Zakup usług pozostałych 16.000
92108   Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 18.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 18.000
OGÓŁEM 165.225

§ 4.

  1. Źródłem pokrycia deficytu wynikającego z niniejszej uchwały   w kwocie 50.000 zł jest planowana nadwyżka budżetowa.
  2. Nadwyżka budżetowa ulega zmniejszeniu i wynosi 15.659.217,92 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział  852

  • 130.000 zł – na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego zwiększa się środki i przeznacza na zakupu mikrobusu przystosowanego  do przewozu osób niepełnosprawnych z dwoma miejscami na wózki inwalidzkie.   Zakup mikrobusu zostanie dokonany w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami’ i sfinansowany ze środków:
    • -   nadwyżki budżetowej  - 50.000 zł,
    • - dotacji otrzymanej z Powiatu Gryfińskiego (umowa nr 2/PCPR/Gryfino/2008  z dnia 25.08.2008r.)  - 80.000zł;

Dział 854, 921

  • 35.225 zł – na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dokonuje się przesunięć w obrębie przyznanego budżetu w celu zabezpieczenia środków na organizację uroczystego koncertu z okazji Dnia Niepodległości w dniu 11.11.2008r.
    Organizacja koncertu zostanie zlecona w drodze otwartego konkursu ofert.

 

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz