Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/304/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 09 października 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

UCHWAŁA NR XXXI/304/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 09 października 2008r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974,Nr173poz. 1218), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 128.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO 128.000
710     Działalność usługowa 62.000
71035   Cmentarze 62.000
4300 Zakup usług pozostałych 7.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 55.000
 
750     Administracja publiczna 66.000
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 66.000
4300 Zakup usług pozostałych 66.000
OGÓŁEM 128.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 62.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO 62.000
600     Transport i łączność 62.000
60016   Drogi publiczne gminne 62.000
4270 Zakup usług remontowych 62.000
OGÓŁEM 62.000

§ 3.

  1. Źródłem pokrycia deficytu wynikającego z niniejszej uchwały  w kwocie 66.000 zł jest planowana nadwyżka budżetowa.
  2. Nadwyżka budżetowa ulega zmniejszeniu i wynosi 15.593.217,92 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 66.000 zł – zwiększa się wydatki z nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na promocję Gminy Gryfino przez Klub Sportowy KS ”ENERGETYK”.

Dział 600,710

  • 62.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na zakup i montaż toalety publicznej, wolnostojącej, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych na cmentarzu komunalnym w Gryfinie oraz przygotowanie terenu do montażu toalety.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz