Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXII/321/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

UCHWAŁA NR XXXII/321/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974,Nr173poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 53.911,86 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO

53.911,86
758     Różne rozliczenia 43.511,86
75814   Różne rozliczenia finansowe 43.511,86
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 42.041,20
0970 Wpływy z różnych dochodów 1.470,66
 
926     Kultura fizyczna i sport 10.400
92695   Pozostała działalność 10.400
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10.400
OGÓŁEM

53.911,86

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 31.608,66 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO

17.470,66

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.000
75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.000
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4.000
 
801     Oświata i wychowanie 1.470,66
80101   Szkoły podstawowe 1.470,66
4270 Zakup usług remontowych 1.470,66
 
750     Administracja publiczna 12.000,00
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12.000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12.000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE 4.000
852     Pomoc społeczna 4.000
85295   Pozostała działalność 4.000
4210 Zakup  materiałów i wyposażenia 4.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE 2.240
852     Pomoc społeczna 2.240
85295   Pozostała działalność 2.240
4210 Zakup  materiałów i wyposażenia 2.240
PRZEDSZKOLE NR 3 W GRYFINIE 3.048,00
852     Pomoc społeczna 3.048,00
85295   Pozostała działalność 3.048,00
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 3.048,00
PRZEDSZKOLE NR 4 W GRYFINIE 4.850,00
852     Pomoc społeczna 4.850,00
85295   Pozostała działalność 4.850,00
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 4.850,00
OGÓŁEM 31.608,66

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 35.929,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO 21.791
758     Różne rozliczenia 21.791
75814   Różne rozliczenia finansowe 21.791
8550 Różne rozliczenia finansowe 21.791
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE 2.240
801     Oświata i wychowanie 2.240
80148   Szkoły podstawowe 2.240
4210 Zakup  materiałów i wyposażenia 2.240
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE 4.000
801     Oświata i wychowanie 4.000
80101   Szkoły podstawowe 4.000
4210 Zakup  materiałów i wyposażenia 4.000
PRZEDSZKOLE NR 3 W GRYFINIE 3.048,00
801     Oświata i wychowanie 3.048,00
80104   Przedszkola 3.048,00
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 3.048,00
PRZEDSZKOLE NR 4 W GRYFINIE 4.850,00
801     Oświata i wychowanie 4.850,00
80104   Przedszkola 4.850,00
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 4.850,00
OGÓŁEM 35.929,00

§ 4.  Zwiększa się przychody gminy  o kwotę 35.500,00 zł

  Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota
1 2 3 4
Przychody ogółem:   35.500
1. Pożyczki § 952 35.500

§ 5.  Zwiększa się rozchody gminy o kwotę 63.832,20 zł.

Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota  2008 r.
1 2 3 4
Rozchody ogółem:   63.832,20
1. Spłaty kredytów § 992 63.832,20

§ 6.

  1. Nadwyżkę wynikającą z niniejszej uchwały w kwocie 58.232,20 zł przeznacza się na zwiększenie planowanej nadwyżki budżetowej.
  2. Nadwyżka budżetowa ulega zwiększeniu i wynosi 15.651.450,12 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

DOCHODY

Dział 758

  • 1.470,66 zł – dodatkowe dochody wprowadza się w związku niewykorzystaniem  wydatków niewygasających z upływem 2007r.;
  • 42.041,20 zł – w związku z postanowieniem o nabyciu spadku wydanym przez Sąd Rejonowy w Gryfinie Wydział I Cywilny, Gmina Gryfino nabyła spadek (środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym prowadzonym przez Bank PKO S.A. Oddział w Gryfinie) po zmarłym mieszkańcu Gminy Gryfino;

Dział 926

  • 10.400 zł – dodatkowe dochody wprowadza się w związku umową Nr WKETiS/II/P/5/2008 zawartą z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie dofinansowania wyposażenia trzech boisk (do piłki nożnej) w wiaty sportowe dla zawodników.

WYDATKI    

Dział 801

  • 1.470,66 zł – dodatkowe wydatki wprowadza się w związku z wprowadzeniem po stronie dochodowej pozostających środków z tytułu wydatków niewygasających z upływem 2007r. i przeznacza na remonty w szkołach podstawowych;

Dział 750

  • 12.000 zł – wydatki zwiększa się w związku z wnioskiem Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza z przeznaczeniem na wypłaty diet radnym;

Dział 852, 801

  • 14.138 zł – zmian dokonuje się na wnioski poszczególnych dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy w związku z realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

Dział 754

  • 4.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu – Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w celu uruchomienia warsztatu obsługi i konserwacji butli wysokociśnieniowych stosowanych w aparatach oddechowych.

Dział 758

  • 21.791 zł – zmiany dokonuje się w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia spłat kredytów wynikających z postanowienia o nabyciu spadku wydanym przez sąd - Gmina Gryfino nabyła spadek, ale jednocześnie przejęła zobowiązania spadkodawcy,

PRZYCHODY – zmiana jest niezbędna w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki przez pożyczkobiorcę (OSIR) .

ROZCHODY – zwiększenie jest spowodowane koniecznością spłaty kredytów, które postanowieniami sądów gmina przejęła po spadkodawcach.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz