Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXII/327/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

UCHWAŁA NR XXXII/327/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008r.
 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974,Nr173poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 216.700 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO  
600    

Transport i łączność

216.700
60016   Drogi publiczne gminne 216.700
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 216.700

OGÓŁEM

216.700

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 216.700 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO

 
600     Transport i łączność 216.700
60016   Drogi publiczne gminne 216.700
4270 Zakup usług remontowych 216.700

OGÓŁEM

216.700

§ 3.  Załącznikowi Nr 4 do Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2008, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 600

  • 216.700 zł – przesunięć środków finansowych dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na pomoc finansową dla  Starostwa Powiatowego w Gryfinie na remont chodników przy ul. 1 Maja  i przy ul. Mickiewicza w Gryfinie (orientacyjny całkowity koszt zadania 433.400 zł).

Zmian w załączniku dotyczącym limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  w latach 2008-20011 dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji. Dotyczą one przesunięcia środków w wysokości 53.000 zł z zadania „Opracowanie projektu i budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Gardnie” na zadanie „Wykonanie ogrodzenia boiska  w Gardnie".

W załączeniu wniosek ze szczegółowym uzasadnieniem zmian Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

 

Przygotowała:
Sylwia Skrzyniarz