Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXIII/340/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

UCHWAŁA NR XXXIII/340/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 listopada 2008r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r.  Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974,Nr173poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 427.984,27 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO

427.984.27
801     Oświata i wychowanie 9.436,27
80120   Licea ogólnokształcące 9.436,27
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9.436,27
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 4.000
85495   Pozostała działalność 4.000
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 414.548
92601   Obiekty sportowe 414.548
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 414.548
OGÓŁEM 427.984,27

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 419.038,27 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO 235.300
700     Gospodarka mieszkaniowa 18.300
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18.300
4300 Zakup usług pozostałych 18.300
 
750     Administracja publiczna 180.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 180.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100.000
4270 Zakup usług remontowych 80.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 33.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 33.000
4270 Zakup usług remontowych 3.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 4.000
85495   Pozostała działalność 4.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.500
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE 34.302
801     Oświata i wychowanie 34.302
  80101   Szkoły podstawowe 34.302
4270 Zakup usług remontowych 34.302
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRYFINIE 9.436,27
801     Oświata i wychowanie 9.436,27
80120   Licea ogólnokształcące 9.436,27
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.967,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.312,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 207.27
3240 Stypendia dla uczniów 950,00
GRYFIŃSKI DOM KULTURY W GRYFINIE 140.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 140.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 140.000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 140.000
OGÓŁEM 419.038,27

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 3.000 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO

3.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.000
90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000
OGÓŁEM 3.000

§ 4.

  1. Nadwyżkę wynikającą z niniejszej uchwały w kwocie 11.946 zł przeznacza się na zwiększenie planowanej nadwyżki budżetowej.
  2. Nadwyżka budżetowa ulega zwiększeniu i wynosi 15.663.396,12 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 9.436,27 zł – dodatkowe dochody wprowadza się w związku umową zawartą z Powiatem Gryfińskim Nr EK/3052/2/08 o udzieleniu dotacji dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminu maturalnego, nagrody Starosty Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na stypendia dla uczniów;

Dział 700

  • 18.300 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomości koszty obsługi prawnej i inne związane  z przesunięciem terminu przejęcia Centrum Wodnego „LAGUNA”;

Dział 750

  • 180.000 zł – wydatki zwiększa się w związku z koniecznością przeprowadzenia bieżących remontów w pomieszczeniach Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zakupem mebli biurowych- z załączeniu wniosek Naczelnika  Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji ;

Dział 854

  • 4.000 zł – zmian dokonuje się zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Urzędem Pracy w Gryfinie z dnia 22 października 2008r.dot. zwrotu kosztów zorganizowania  opieki nad dziećmi uczestniczek projektu „Kobieta potrafi”.

Dział 926

  • 414.548 zł – dodatkowe dochody wprowadza się w związku z refundacją wcześniej poniesionych wydatków dotyczących budowy boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Radziszewie - zgodnie z umową Nr 61412-UM5600116/07.

Dział 754, 900

  • 30.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika  Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z koniecznością wykonania posadzki w remizie strażackiej w Sobieradzu;
  • 3.000 zł – zmian między działami dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na bieżące remonty sprzętu będącego w dyspozycji OSP.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz