Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA Nr XXXIV/348/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino.

UCHWAŁA Nr XXXIV/348/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 grudnia 2008r.


w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gryfino za odbiór odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transport nieczystości ciekłych, świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w wysokości:

  1. 66,50 zł/m3 netto – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
  2. 37,52 zł/m3 netto – za odbiór odpadów komunalnych segregowanych i gromadzonych selektywnie,
  3. 18,79 zł/m3 netto – za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

§ 2. Górne stawki opłat określone w § 1 obowiązują do 31 grudnia 2009 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/299/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 września 2008r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zmianami) Rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy Rada gminy określając górne stawki opłat stosuje niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
W wyniku analizy kalkulacji kosztów poniesionych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ustalono, iż najwyższa z przewidzianych do stosowania stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 66,50 zł/m3 netto, stawka za odbieranie odpadów segregowanych, określona na podstawie wykazanych kosztów – 37,52 zł/m3 netto, natomiast stawka za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, określona na podstawie wykazanych kosztów, wynosi 18,79 zł/m3 netto.
Mając na uwadze, iż wykazane stawki są stawkami przewidzianymi do stosowania w roku 2009, bądź wynikają z przedłożonych kalkulacji zakładanych kosztów, górne stawki opłat zostały określone na ich podstawie, bez określania wskaźnika inflacji.
Ograniczenie czasowe obowiązywania górnych stawek opłat do 31 grudnia 2009 r. wynika z konieczności przeprowadzenia przez przedsiębiorców kolejnej analizy kosztów na skutek corocznej aktualizacji Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, ustalającego stawki opłat m.in. za umieszczanie odpadów na składowisku.

Sporządziła:
J. Major