Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/361/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zmiany chwały nr XXXII/323/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXV/361/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 5 lutego 2009 r.


w sprawie zmiany chwały nr XXXII/323/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 90 ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 181, poz. 1292; Nr 180, poz. 1280, Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/323/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r.  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino wprowadza się następującą zmianę, § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

  • § 6 pkt 3 „Rozliczenia dotacji osoba prowadząca „punkt” lub „zespół” dokonuje na podstawie faktycznej liczby wychowanków uczęszczających do tych placówek w danym miesiącu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Powyższa zmiana wynika z podjętej przez Kolegium Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwały Nr XXVIII/149/S/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXII/323/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino. Stwierdzono nieważność w części objętej § 6 ust. 3, zdanie drugie w brzmieniu: „Liczba ta nie może przekraczać planowanej liczby dzieci podanej we wniosku o przyznanie dotacji”, uzasadniając, iż planowana liczba uczniów jest warunkiem otrzymania dotacji, a nie określeniem jej górnej granicy.

Sporządziła:
Marta Marczak