Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/391/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XXXVII/391/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 marca 2009 r.


w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz.1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2009 roku obwód Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie obejmuje następujące ulice w miejscowości Gryfino: 1 Maja numery 4, 9, 11, 12, 12a, 13, 13a, 14, 14a, i numery parzyste 26-30, Garbarska, Bolesława Krzywoustego, Energetyków numery od 16 do 38 parzyste, Tadeusza Kościuszki, Nadodrzańska, Flisacza numery do 16 parzyste, do 65 nieparzyste, Kościelna numery 27-43 (nieparzyste), od 24 do końca (parzyste), Piastów numery 5-23 nieparzyste, Slowiańska.

§ 2. Traci moc § 3 uchwały Nr VI/68/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie, ul. Kościuszki 17 oraz określenia jej obwodu. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 17, poz. 231)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) określanie granic obwodów szkół podstawowych należy do kompetencji rady gminy.
Wraz z rokiem 2009/2010 zaprzestaje się nauczania w obiekcie Szkoły Podstawowej  Nr 4 przy ul. Sprzymierzonych z uwagi na fakt, iż obiekt nie spełnia standardów do wykorzystania go na cele dydaktyczne. W związku z tym, obwód Szkoły Podstawowej  Nr 4 zostaje zmniejszony, w taki sposób by prowadzić nauczanie w jednym budynku przy ul. Kościuszki 17.

Sporządziła:
Magdalena Krzanowska