Sesja nr XL

UCHWAŁA NR XL/440/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest”

UCHWAŁA NR XL/440/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 czerwca 2009r.


w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu  wyrobów zawierających azbest”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z  dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,  poz. 420), art. 406 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708,  Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100) w  związku z Uchwałą Nr XXXVIII/409/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów  Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009-2032” Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin udzielania pomocy finansowej w usuwaniu  wyrobów zawierających azbest”, stanowiący załącznik do niniejszej  uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Powyższy „Regulamin” określa zasady udzielania pomocy finansowej w  usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Gryfino na  lata 2009-2032. Pomoc ta polegać będzie na sfinansowaniu działań z zakresu odbioru,  transportu i unieszkodliwiania azbestu i obejmie osoby fizyczne oraz  inne podmioty nie będące przedsiębiorcami (wspólnoty mieszkaniowe). Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  zrealizuje wyłoniony w przetargu przedsiębiorca posiadający odpowiednie zezwolenia. Natomiast do obowiązków właścicieli nieruchomości należeć  będzie przeprowadzenie na własny koszt demontażu w/w wyrobów oraz przygotowanie ich do odbioru wg obowiązujących zasad.

Sporządziła:
Janina Major