Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/486/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru.

UCHWAŁA NR XLV/486/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej  oraz zasad jej ustalania  i poboru.

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 245 poz. 1775, Nr 251 poz. 1847; Dz.U. z 2008 roku: Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463; Dz.U z 2009 roku:  Nr 56 poz. 458) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku (M.P. Nr 52 poz. 742) uchwala się, co następuje:

§ 1 Określa się następujące okręgi podatkowe zwane dalej „okręgami” dla potrzeb zastosowania stawek opłaty targowej w Gminie Gryfino:

 1. Okręg – Obszar Targowiska Miejskiego w Gryfinie położonego na działce Nr 205 obręb 3 Miasta Gryfina, działce Nr 32 obręb 4 Miasta Gryfina  oraz miejsca wyznaczone odpowiednimi zarządzeniami przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do handlu okazjonalnego
 2. Okręg – Obszar Miasta  Gminy Gryfino z wyłączeniem obszaru określonego w Okręgu I i III  
 3. Okręg – Obszar Gminy Gryfino z wyłączeniem Miasta Gryfino oraz okręgu I.

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na obszarze Gminy Gryfino:

L.p. Treść Okręg I Okręg II Okręg III
1.Przy sprzedaży artykułów spożywczych z samochodu, platformy lub przyczepy – za każdy pojazd8,0012,0010,00
2.Przy sprzedaży artykułów pozostałych z samochodu, platformy lub przyczepy – za każdy pojazd10,0015,0012,00
3.Przy sprzedaży obnośnej w małych ilościach tj. z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, wózka, roweru – za osobę    
dla indywidualnych producentów sprzedających artykuły spożywcze3,005,00 3,50 
dla sprzedających  jagody lub grzyby oraz sadzonki kwiatów  i warzyw4,507,005,50 
dla sprzedających artykuły używane o małej wartości- do 100 zł5,008,00 3,00 
dla sprzedających wyroby artystyczne wykonywane na miejscu3,00 5,00 3,50 
dla sprzedających znicze oraz kwiaty 3,90 5,20 4,00 
dla sprzedających choinki oraz ozdoby bożonarodzeniowe 11,00 16,00 12,00 
dla pozostałych, w tym świadczących usługi gastronomiczne oraz sprzedający artykuły spożywcze nie będący indywidualnymi ich producentami8,00 10,008,00 
4.Przy sprzedaży artykułów spożywczych przez indywidualnego producenta z wozu konnego – za wóz6,009,00 7,00
5.Przy sprzedaży pozostałych artykułów, w tym spożywczych z wozu konnego – za wóz9,0011,0010,00
6.Przy sprzedaży zwierząt domowych – od sztuki wystawionego do sprzedaży zwierzęcia4,508,006,50
7.Za sprzedaż z namiotów – za namiot:   
kwiatów i artykułów ogrodniczych7,0010,00 8,00 
artykułów spożywczych6,509,00 7,00 
wyrobów gastronomicznych i napojów10,0015,0010,00 
pozostałych artykułów15,0020,00 16,50 
za zajętą powierzchnię przed namiotami – za każde stoisko3,005,00 4,00
8.W pozostałych przypadkach – za osobę10,0012,0011,00
9.W pozostałych przypadkach od sprzedaży ze stołów – za każdy stół15,0020,0016,00

§ 3.

 1. W przypadku prowadzenia sprzedaży, do której stosuje się różne stawki wymienione w § 2 wnosi się jedną  opłatę
 2. Opłata o której mowa w ust. 1 stanowi najwyższą stawkę, do której ma zastosowanie opodatkowanie zobowiązanego;
 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się jedynie w przypadku prowadzenia sprzedaży w tym samym okręgu.
 4. Jeżeli sprzedaż odbywa się w różnych okręgach stawki opłaty targowej stosuje się osobno dla poszczególnych okręgów.
 5. Za stoisko należy rozumieć każde wolnostojące urządzenie (kosze, wieszaki itp.), które jest ulokowane przed namiotami.

§ 4. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

§ 5.

 1. Upoważnia się Straż Miejską w Gryfinie do kontrolowania miejsc, w których prowadzona jest sprzedaż.
 2. Straż Miejska w Gryfinie w ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 ma prawo żądać dowodu wpłaty opłaty targowej na rzecz Gminy Gryfino lub pokwitowania od inkasenta.
 3. W przypadku stwierdzenia braku dowodu wpłaty opłaty targowej u sprzedawcy Strażnik Miejski pobiera dane osobowe sprzedającego oraz sporządza notatkę służbową w sprawie miejsca i przedmiotu sprzedaży i przekazuje powyższe informacje Naczelnikowi Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych celem wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu nieuiszczonej opłaty targowej.

§ 6.

 1. Sprzedający ma obowiązek dokonać wpłaty opłaty targowej w dniu dokonywania sprzedaży.
 2. Opłatę targową można wpłacić:
  1. przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie;
  2. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kasy urzędu;
  3. u inkasenta – upoważnionego pracownika Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 3. Dowód wpłaty lub pokwitowanie wydane przez inkasenta sprzedający lub upoważniona przez niego osoba ma obowiązek okazać na każde wezwanie Straży Miejskiej w Gryfinie.
 4. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 stosuje się § 5 niniejszej uchwały
 5. Do wyegzekwowania niezapłaconej opłaty targowej stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXVII/374/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  28 października 2004 roku  w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej  oraz zasad jej ustalania i poboru.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej stanowi wypełnienie ustawowej delegacji dla Rady Miejskiej zapisanej w art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
Od dnia 1 stycznia 2005 roku na terenie Gminy Gryfino obowiązuje podział Gminy Gryfino na trzy okręgi podatkowe. Utworzono I okręg obejmujący Targowisko Miejskie w Gryfinie położone przy ulicy Kościuszki, II okręg obejmujący obszar Miasta Gryfino z wyłączeniem Targowiska Miejskiego oraz III okręg tzw. wiejski.
Proponowane stawki są niższe od maksymalnej stawki dziennej określonej przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z dnia 3 sierpnia 2009 roku. Maksymalna stawka dzienna opłaty targowej wynosi 681,54 zł.
Ponadto projekt uchwały uściśla definicję miejsca przed namiotem określając, iż płaci się za stoisko umieszczone przed namiotem. § 3 ust. 5 projektu uchwały definiuje stoisko jako każde wolnostojące urządzenie (np.: wieszaki, kosze itp.) , które jest ulokowane przed namiotami.
W projekcie uchwały  uściślono działania Straży Miejskiej oraz pracowników organu podatkowego w przypadku braku wpłaty opłaty targowej ze strony sprzedającego. Ponadto uregulowano zasady uiszczania opłaty targowej przez sprzedającego.

Sporządził:
Krystian Kosiński