Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/487/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino.

UCHWAŁA NR XLV/487/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12  listopada 2009 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844: Dz.U. z 2005 roku Nr 143 poz. 1199;  Dz.U z2006 roku. Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 245 poz. 1775, Nr 251 poz. 1847; Dz.U. z2008 roku: Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463; Dz.U z 2009: Nr 56 poz. 458) ,Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku (M.P. Nr 52 poz. 742 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  października 2009 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 roku (Dz.U. Nr 67 poz. 872)  uchwala się, co następuje

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 85 poz. 1565 z .; z 2007 roku Nr 124 poz. 2430 i z 2008 roku Nr 31 poz. 583) wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

Liczba osi i
dopuszczalna masa
całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej
niż 
mniej niżoś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 
inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych 

1

2

3

4

Dwie osie
12 13  144,00
1314   144,00    398,00
14 15   398,00   560,00 
15     560,00 1.266,00
Trzy osie  
12  17  144,00  250,00  
17  19  250,00  514,00  
19  21  514,00  666,00  
21  23   666,00    1.026,00
23       1.026,00  1.594,00  
Cztery osie i więcej  
12  25   666,00  676,00  
25 27   676,00  1.054,00  
27  29 1.054,00  1.672,00  
29     1.672,00  2.480,00  

 

2. Załącznik Nr 2 do ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)     Stawka podatku (w złotych) 
nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie  
12  18  0     40,00  
18  25    270,00    486,00  
25  31    568,00    930,00  
31   1.428,00  1.960,00  

Trzy osie  

12  40  1.260,00  1.744,00  
40     1.744,00  2.578,00  

 

3. Załącznikowi Nr 3 do ww. uchwały nadaje się następujące brzmienie:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu  pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  
   Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż  mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważneinne systemy wieszenia osi jezdnych
1234
Jedna oś  
1218  026,00
1825  180,00324,00
25    324,00  568,00
Dwie osie  
1228214,00 314,00
2833622,00860,00
3338860,001.306,00
38 1.162,001.720,00
Trzy osie
1238686,00954,00 
38 954,001.296,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2010 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały jest zgodny z przepisami art. 10 ust. 1 oraz art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 ze zmianami).
Proponuje się podwyższenie stawek podatku od środków transportowych ustalonych w załączniku.  Powyższe stawki podwyższono średnio o 25,5% w stosunku do stanu na dzień dzisiejszy. Wynika to z zapisu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które stanowią, iż dla obliczenia stawek podatku od środków transportowych zawartych w załącznikach do ww. ustawy należy przyjąć zmianę kursu 1 EURO na dzień 1 października danego roku podatkowego w stosunku do kursu 1 EURO na dzień 1 października roku poprzedniego ogłoszonego w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Stosownie do tego należy wskazać, iż 1 października 2008 roku 1EURO = 3,319 zł, zaś 1 października 2009 roku 1 EURO = 4,245 zł.  Proponowane stawki są niewiele wyższe od stawek minimalnych określonych przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z dnia roku. Wynika to z faktu, iż dla celów przejrzystości zaproponowano kwoty zaokrąglone do pełnych złotych oraz do liczb parzystych. Przypomnieć należy, iż podatek od środków transportowych jest płacony w dwóch ratach a zatem wystąpiła konieczność wprowadzenia kwot będących liczbami parzystymi.
Skutki finansowe wprowadzenia powyższych stawek podatkowych wynoszą około:

  1. przewidywane dochody za środki transportu określone w załącznikach w roku 2010 mogą wynieść 263.000 zł;

W Gminie Gryfino jest zarejestrowanych 215 środków transportowych opodatkowanych stawkami ustalonymi załącznikami Nr 1 – 3 (stan na dzień 30 września 2008 roku).

Należy stwierdzić, iż powyższe stawki będą nadal jednymi z najniższych w Polsce a co za tym idzie mogą zwiększyć możliwości konkurencyjności gminy w pozyskiwaniu inwestorów oraz podatników podatku od środków transportowych.

Sporządził:
Krystian Kosiński