Sesja nr XLVII

UCHWAŁA NR XLVII/514/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XLVII/514/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2009 r.


w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2010 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420/ uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć na 2010 rok plany pracy Komisji:

  1. Rewizyjnej - załącznik nr 1,
  2. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej - załącznik nr 2,
  3. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - załącznik nr 3,
  4. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska - załącznik nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

W celu prawidłowej pracy Komisji Rady Miejskiej zgodnie ze Statutem Gminy Gryfino i ustawą o samorządzie gminnym niezbędnym jest zatwierdzenie planów pracy Komisji. Poszczególne Komisje opracowują swoje plany pracy, które następnie przedstawiają Radzie do akceptacji. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.