Sesja nr XLVII

UCHWAŁA NR XLVII/521/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XLVII/521/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2009 roku


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 roku Nr 121 poz. 844: Dz. U. z 2005 roku Nr 143 poz. 1199; Dz. U  z 2006 roku Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847; Dz. U. z 2008 roku Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463; Dz. U. z 2009 roku Nr 56 poz. 458), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969; Dz. U. z 2005 roku Nr 143 poz. 1199; Dz. U. z 2006 roku Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; Dz. U.  z 2007 roku Nr 109 poz. 747; Dz. U. z 2008 roku Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655; Dz. U. z 2009 roku Nr 56 poz. 458) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682; Dz. U. z 2005 roku Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484; Dz. U. z 2006 roku Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; Dz. U. z 2008 roku Nr 116 poz. 730; Dz. U. z 2009 roku Nr 56 poz. 458) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy:

1. Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zawarty w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; (PDF , DOC)
2. Deklaracji na podatek od nieruchomości zawarty w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; (PDF , DOC)
3. Deklaracji na podatek rolny zawarty w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; (PDF , DOC)
4. Deklaracji na podatek leśny zawarty w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. (PDF , DOC)
5. Dane o nieruchomościach oznaczone jako załączniki ZN 1/A (PDF , DOC), ZR 1/A (PDF , DOC) i ZL 1/A (PDF , DOC).

§ 2. Traci moc Uchwała Nr III/25/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wzorów formularzy deklaracji, informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 roku Nr 4 poz. 73)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym Rada gminy określa wzory formularzy deklaracji i informacji na poszczególne podatki pobierane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
W związku z podjęciem dnia 12 listopada 2009 roku uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, która zmienia liczbę stref podatkowych konieczne stało się określenie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.
Jednocześnie w celu ułatwień w wypełnianiu deklaracji i informacji podatkowych a także uwzględniając opinie podatników na temat zawiłości w dotychczasowych formularzach proponuje się podjęcie uchwały w sprawie określenia nowych wzorów formularzy stosowanych na terenie Gminy Gryfino.
Powyższa uchwała nie rodzi skutków finansowych.

Sporządził:
Krystian Kosiński