Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-40/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-40/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249, ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

1.000
852   Pomoc społeczna 1.000
85295 Pozostała działalność1.000
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń1.000

OGÓŁEM

1.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 1.000
852     Pomoc społeczna 1.000
85295 Pozostała działalność1.000
3110Świadczenia społeczne1.000
OGÓŁEM 1.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 852

  • 1.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na usługi transportowe związane z przewozem żywności dla mieszkańców Gminy Gryfino w ramach pomocy społecznej związanej z zapobieganiem wykluczeniom społecznym.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz