Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-44/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-44/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249, ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 201.653 zł

Dział RozdziałParagraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 142.853
801   Oświata i wychowanie 17.973
80101 Szkoły podstawowe17.973
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)17.973
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 124.880
85415 Pomoc materialna dla uczniów124.880
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)124.880
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 58.800
852   Pomoc społeczna 58.800
85219 Ośrodki pomocy społecznej24.000
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)24.000
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze34.800
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami34.800
OGÓŁEM 201.653

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 263.453,91 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 130.380
852   Pomoc społeczna 3.000
85295 Pozostała działalność3.000
4300Zakup usług pozostałych3.000
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 124.880
85415 Pomoc materialna dla uczniów124.880
3240Stypendia dla uczniów124.880
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.500
90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych2.500
4300Zakup usług pozostałych2.500
Zespół Szkół w Gryfinie 6.000
801   Oświata i wychowanie 6.000
80101 Szkoły podstawowe6.000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek6.000
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 11.973
801   Oświata i wychowanie 11.973
80101 Szkoły podstawowe11.973
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek11.973
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 115.100,91
851   Ochrona zdrowia 56.300,91
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi56.300,91
4210Zakup materiałów i wyposażenia20.000
4260Zakup energii5.000
4270Zakup usług remontowych1.500
4300Zakup usług pozostałych28.800,91
4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej1.000
852   Pomoc społeczna 58.800
85219 Ośrodki pomocy społecznej24.000
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników24.000
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze34.800
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników15.000
4110Składki na ubezpieczenia społeczne4.000
4120Składki na Fundusz Pracy900
4170Wynagrodzenia bezosobowe14.900
OGÓŁEM 263.453,91

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 61.800,91 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 61.800,91
758   Różne rozliczenia 59.300,91
75818 Rezerwy ogólne i celowe59.300,91
4810Rezerwy59.300,91
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.500
90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych2.500
4210Zakup materiałów i wyposażenia2.500
OGÓŁEM 61.800,91

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

 • 17.973 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem nr 142/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania środków (rezerwa celowa poz.48) na realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych, w tym na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, z tego:
  • 11.973 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie,
  •   6.000 zł – Zespół Szkół w Gryfinie,

Dział 851,758

 • 56.300,91 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Podstawą wyliczenie środków są wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009r.

Dział 852,758

 • 24.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem nr 122/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania środków (rezerwa celowa poz.25) na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • 34.800 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem nr 106/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania środków z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej,
 •   3.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na usługi transportowe związane z przewozem żywności dla mieszkańców Gminy Gryfino,

Dział 854

 • 124.880 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem nr 124/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania środków (rezerwa celowa poz.26) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Zadanie realizuje Wydział Spraw Społecznych,

Dział 900

 • 2.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na koszty związane z transportem szlaki żużlowej na wał przeciwpowodziowy.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz