Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-59/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-59/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok. 

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 35.719,58 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 23.550
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 23.550
75107   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 23.550
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23.550
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 12.169,58
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12.169,58
85395   Pozostała działalność 12.169,58
2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12.169,58
OGÓŁEM 35.719,58

§2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 12.169,58 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 12.169,58
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12.169,58
85395   Pozostała działalność 9,58
2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9,58
2328 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12.160
OGÓŁEM 12.169,58

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 79.080,58 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 43.550
754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 20.000
  4260 Zakup energii 20.000
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 23.550
75107   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 23.550
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.080
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.300
4120 Składki na Fundusz Pracy 200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.336
4300 Zakup usług pozostałych 5.634
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 12.169,58
853      Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12.169,58
85395   Pozostała działalność 12.169,58
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 519,90
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 578,30
4129 Składki na Fundusz Pracy 49,70
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5.446,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 853,40
4309 Zakup usług pozostałych 4.537,68
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 27,80
4419 Podróże służbowe krajowe 21,70
4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2,80
4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 132,30
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 2.421
801     Oświata i wychowanie 2.421
80110   Gimnazja 2.421
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.421
Zespół Szkół w Gardnie 9.731
801     Oświata i wychowanie 9.731
80110   Gimnazja 9.731
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.731
Zespół Szkół w Chwarstnicy 4.000
801     Oświata i wychowanie 4.000
80110   Gimnazja 4.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.000
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 2.347
801     Oświata i wychowanie 2.347
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.347
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.347
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 4.862
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 4.862
85401   Świetlice szkolne 4.862
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.862
OGÓŁEM 79.080,58

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 55.530,58 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 20.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 20.000
4430 Różne opłaty i składki 20.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 12.169,58
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12.169,58
85395   Pozostała działalność 12.169,58
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 519,90
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 578,30
4128 Składki na Fundusz Pracy 49,70
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 5.446,00
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 853,40
4307 Zakup usług pozostałych 9,58
4308 Zakup usług pozostałych 4.528,10
4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 27,80
4418 Podróże służbowe krajowe 21,70
4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2,80
4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 132,30
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 2.421
801     Oświata i wychowanie 2.421
80120   Licea ogólnokształcące 2.421
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.421
Zespół Szkół w Gardnie 9.731
801     Oświata i wychowanie 9.731
80110   Gimnazja 9.731
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.731
Zespół Szkół w Chwarstnicy 4.000
801     Oświata i wychowanie 4.000
80101   Szkoły podstawowe 4.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.000
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 2.347
801     Oświata i wychowanie 2.347
80101   Szkoły podstawowe 2.347
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.347
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 4.862
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 4.862
85401   Świetlice szkolne 4.862
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.862
  OGÓŁEM   55.530,58

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 751

 • 23.550 zł – zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją nr 125/2010 Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, która zwiększa Gminie dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z głosowaniem w dniu 20 czerwca 2010.

Dział 754

 • 20.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej na potrzeby OSP.

Dział 801, 854

 • Zmian w planie wydatków dokonuje się na wnioski Dyrektorów placówek oświatowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,
  z tego:
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 2.347 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 4.862 zł,
  • Zespół Szkół w Chwarstnicy –   4.000 zł,
  • Zespół Szkół w Gardnie –   9.731 zł,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 2.421 zł,

Dział 852

12.169,58 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu prawidłowego ujęcia środków finansowych uzyskanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu partnerskiego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”. 

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz