Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-113/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-113/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 116.238,39 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 71.377,39
750     Administracja publiczna 1.200
75011   Urzędy wojewódzkie 1.200
4300 Zakup usług pozostałych 1.200
801     Oświata i wychowanie 70.000
80104   Przedszkola 70.000
4270 Zakup usług remontowych 70.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 177,39
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 177,39
4300 Zakup usług pozostałych 177,39
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 4.401
801     Oświata i wychowanie 4.401
80101   Szkoły podstawowe 4.401
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.401
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 40.000
801     Oświata i wychowanie 40.000
80101   Szkoły podstawowe 30.419
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.419
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9.581
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.581
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 460
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 460
85401   Świetlice szkolne 460
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 460
OGÓŁEM 116.238,39

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 116.238,39 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 111.377,39
750     Administracja publiczna 1.200
75011   Urzędy wojewódzkie 1.200
4410 Podróże służbowe krajowe 500
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700
758     Różne rozliczenia 40.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 40.000
4810 Rezerwy 40.000
801     Oświata i wychowanie 70.000
80101   Szkoły podstawowe 70.000
4270 Zakup usług remontowych 70.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 177,39
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 177,39
4270 Zakup usług remontowych 177,39
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 4.401
801     Oświata i wychowanie 4.401
80101   Szkoły podstawowe 4.401
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.401
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 460
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 460
85401   Świetlice szkolne 460
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 460
OGÓŁEM 116.238,39

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 1.200 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich.

Dział 801,758

  • 70.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na remonty obiektów przedszkolnych zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej oraz na bieżące awarie.
  • 40.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych (przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami) oraz przyznano dodatkowe środki na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć metodą Marii Montessori w klasach integracyjnych (dzieci niepełnosprawne).
  • 4.401 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie z przeznaczeniem na zakup zestawu multimedialnego.
  • 460 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

Dział 921

  • 177,39 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe za przyłączenie instalacji elektrycznej do placu zabaw w  Borzymiu.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz