Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-169/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

 

ZARZĄDZENIE NR 0151-169/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 08 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 29.330 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 29.330
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 29.330
85415   Pomoc materialna dla uczniów 29.330
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 29.330
OGÓŁEM 29.330

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 36.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 36.500
801     Oświata i wychowanie 7.000
80195   Pozostała działalność 7.000
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 29.500
85415   Pomoc materialna dla uczniów 29.330
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 29.330
85495   Pozostała działalność 170
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170
OGÓŁEM 36.500

    § 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 7.170 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 170
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 170
85415   Pomoc materialna dla uczniów 170
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 170
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 7.000
801     Oświata i wychowanie  7.000
80195   Pozostała działalność    7.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000
OGÓŁEM 7.170

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 801

  • 7.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Edukacji w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia wydatków dotyczących zakupu środków dydaktycznych w ramach projektu „Rozbudowa Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza o windę dla osób  niepełnosprawnych z przedsionkiem oraz zakup środków dydaktycznych”.

Dział 854

  • 29.330 zł – zmniejszenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 689/2010 i dotyczy zmniejszenia dofinansowania Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – Wyprawki szkolnej oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne  (rez.cel. poz.26).
  • 170 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Edukacji w związku z koniecznością na dofinansowanie zakupu podręczników uczniom w Szkole Podstawowej w Żabnicy.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz